Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια σωληνώσεων στην ΠΕ Φλώρινας

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια σωληνώσεων στην ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 148 μ. σωληνώσεων (τσιμεντοσωλήνων Φ100) για εργασίες επέκτασης υπονόμων. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α’ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
 2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’άριθμ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014).
 5. .Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, για την με απευθείας ανάθεση σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών.
 6. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α708-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
 8. Το πρωτογενές αίτημα με αριθ. πρωτ. 149436/3327/14-8-2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ0035&2197 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας.
 9. Το αριθ. πρωτ. 186414/3974/25-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας με την σχετική Τεχνική Έκθεση, τον προϋπολογισμό μελέτης και το περιγραφικό τιμολόγιο της «Προμήθειας σωληνώσεων για την Π.Ε. Φλώρινας»,
 10. Το αριθ. πρωτ. 164436/13854/12-9-2018 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για την έγκριση δαπανών,
 11. Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. Αρ. 2828/18-9-2018 (με ΑΔΑ: Ω1Ν77ΛΨ-ΩΓ4) για έγκριση Δαπανών και,διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας – Π.Δ.Μ.
 12. Την αριθμ. Πρωτ. 152234/12811/28-9-2018 με ΑΔΑ: 6ΨΞΝ7ΛΨ-ΘΘΥ Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης με Α/Α 4000/28-9-2018 για τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια σωληνώσεων για την Π.Ε. Φλώρινας».
 13. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003930195
 14. Την Αριθ. 3713/27-11-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 7ΥΣ77ΛΨ-29Ρ) έγκρισης της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας σωληνώσεων για την Π.Ε. Φλώρινας.
 15. Τις ανάγκες προμήθειας 148 μ. σωληνώσεων (τσιμεντοσωλήνων Φ100) για εργασίες επέκτασης υπονόμων, με το υφιστάμενο προσωπικό και ίδια μέσα της Π.Ε. Φλώρινας σε σημεία του αποχετευτικού δικτύου Ν. Φλώρινας.

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, για την προμήθεια 148 μ. σωληνώσεων (τσιμεντοσωλήνων Φ100) για εργασίες επέκτασης υπονόμων, με το υφιστάμενο προσωπικό και ίδια μέσα της Π.Ε. Φλώρινας σε σημεία του αποχετευτικού δικτύου Ν. Φλώρινας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 9899.02 οικονομικού έτους 2018. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Η διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει με την παράδοση όλων των σωληνώσεων, έως 31/12/2018.

Οι προς προμήθεια σωληνώσεις περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και το περιγραφικό Τιμολόγιο, του Παραρτήματος I που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II.

Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

 1. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους:

 • Φορολογική ενημερότητα
 • Ασφαλιστική ενημερότητα ‘Αντίγραφα ποινικού μητρώου

Όπως προβλέπεται από το Άρθρο 73 του Ν 4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια σωληνώσεων στην ΠΕ Φλώρινας πατήστε εδώ.