Καθαριότητα ΠΔΜ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας στην ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας στην ΠΕ Φλώρινας

Η Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το έτος 2019. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 15.218,42 € με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ύστερα από την αριθ. 684/20-03-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 781Ν7ΛΨ-Ο28) η Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το έτος 2019.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 15.218,42 € με Φ.Π.Α (Απόφαση ανάληψης δέσμευσης Α/Α 1854 με αριθ. πρωτ. 62433/11-04-2019 (ΑΔΑ: 9ΨΧΚ7ΛΨ-ΥΕ1).

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Π.Ε. Φλώρινας στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 5ος όροφος, Πτολεμαίων 1 – 53100 Φλώρινα.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συναχθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τετάρτη 08 – 05 – 2019 και ώρα 9 π.μ. στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους:

  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφα ποινικού μητρώου

Όπως προβλέπεται από το Άρθρο 73 του Ν 4412/2016 Πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη τηλ. 23853 50504. Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς με τα προς προμήθεια είδη καθαριότητας και τις ποσότητές τους.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΙΡΟΣ

 

Συνημμένα:

 

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας στην ΠΕ Φλώρινας  και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Όπως προβλέπεται από το Άρθρο 73 του Ν 4412/2016 Πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη τηλ. 23853 50504. Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς με τα προς προμήθεια είδη καθαριότητας και τις ποσότητές τους.