Προμήθεια «MS office home & business»

Microsoft Office

Προμήθεια «MS office home & business»

Αριθμός Διακήρυξης  2/2019

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια «MS office home & business»

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας ορίζεται στις 42.160,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια 100 αδειών

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 13/5/2019 και ώρα 10:00 μ.μ, και η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 13/5/2019 και ώρα  10:00.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 93, 94, και 95 του Ν. 4412/16.

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της χαμηλότερης τιμής. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η Εγγύηση συμμετοχής είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α : 680 ευρώ. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας   με την προσκόμιση των νόμιμων  δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr.

Ο  Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη 2/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΓ7ΛΨ-ΑΔ4)