Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δεκαπέντε (15) υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), στη Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δεκαπέντε (15) υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), στη Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 191 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.), η οποία υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών [άρθ. 2 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181)], προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις δεκαπέντε (15) υπαλλήλων, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με το άρθ. 64A του π.δ. 142/2017, η Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί οργανική μονάδα της Γ.Δ.Ε.Σ.Π., διαρθρώνεται σε δύο τμήματα Προγραμματισμού και Ελέγχων και έχει τους εξής επιχειρησιακούς στόχους:

α) πραγματοποίηση ελέγχων για τη διαπίστωση της επίτευξης των ορόσημων και στόχων, της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων, καθώς και της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών των δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

β) παρακολούθηση των ελέγχων και αναφορά των αποτελεσμάτων τους και των αναγκαίων
διορθωτικών μέτρων προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (Ε.Υ.Σ.Τ.Α.) και

γ) επικοινωνία και συνεργασία με την Ε.Υ.Σ.Τ.Α. για την επίτευξη των ορόσημων και στόχων των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι μία από τις Διευθύνσεις που υποστηρίζουν διοικητικά την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) η οποία υπάγεται στην Γ.Γ.Δ.Π.

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δεκαπέντε (15) υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), στη Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών,

με ΑΔΑ: 6ΓΗΡΗ-ΓΑ1

 

Για την Π.Δ.Μ.