Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης εργασιών επισκευής μεταλλικών θυρών κτιρίου Σταθμού Μηχανημάτων Έργου (Μάντρα) ΠΕ Φλώρινας

Μάντρα Π.Ε. Φλώρινας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης εργασιών επισκευής μεταλλικών θυρών κτιρίου Σταθμού Μηχανημάτων Έργου (Μάντρα) ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανάδειξης αναδόχου για τις εργασίες αποσυναρμολόγησης μεταλλικών θυρών, ενίσχυσης και επανατοποθέτησης ράουλων και επανατοποθέτηση μεταλλικών θυρών στο κτήριο του σταθμού μηχανημάτων έργου (μάντρα) της Π.Ε. Φλώρινας.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

2. Το N. 4412/2016 (147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».

5. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992
(Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις»

6. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει».

7. Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74).

8. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

9. Το αριθ. πρωτ. 39302/1034/05-03-2019 με ΑΔΑΜ : 19REQ004564272 2019-03-05 σχετικό Πρωτογενές αίτημα δαπάνης Της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

10. Το αριθ. πρωτ. 36804/3118/06-3-2019 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για έγκριση δαπανών και της διαδικασίας ανάθεσης της Π.Ε. Φλώρινας.

11. Την αριθ. 627/12-3-2019 με ΑΔΑ: ΩΑΟΨ7ΛΨ-ΕΔ8 Απόφαση της Ο.Ε. για έγκριση δαπανών – διάθεσης πίστωσης και της διαδικασίας ανάθεσης της Π.Ε. Φλώρινας.

12. Την α/α 1731/04-04-2019 με ΑΔΑ: ΩΘ6Σ7ΛΨ-ΕΕΤ Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 3.496,80 € στον ΚΑΕ 0851.01, για τις εργασίες αποσυναρμολόγησης μεταλλικών θυρών, ενίσχυση και επανατοποθέτηση ράουλων και επανατοποθέτηση μεταλλικών θυρών στο κτήριο του σταθμού μηχανημάτων έργου (μάντρα) της Π.Ε. Φλώρινας (Εγκεκριμένο: 19REQ004768663 2019-04-10).

13. Την ανάγκη εργασιών αποσυναρμολόγησης μεταλλικών θυρών, ενίσχυσης και επανατοποθέτησης ράουλων και επανατοποθέτηση μεταλλικών θυρών στο κτήριο του σταθμού μηχανημάτων έργου (μάντρα) της Π.Ε. Φλώρινας.

Ανακοινώνει

Ότι προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανάδειξης αναδόχου για τις εργασίες αποσυναρμολόγησης μεταλλικών θυρών, ενίσχυσης και επανατοποθέτησης ράουλων και επανατοποθέτηση μεταλλικών θυρών στο κτήριο του σταθμού μηχανημάτων έργου (μάντρα) της Π.Ε. Φλώρινας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εργασίες στο κτήριο του σταθμού μηχανημάτων έργου (μάντρα) της Π.Ε. Φλώρινας ανέρχεται στο ποσό: 3.496,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σύμφωνα με το από 04/03/2019 κατωτέρω προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης εργασιών επισκευής μεταλλικών θυρών κτιρίου Σταθμού Μηχανημάτων Έργου (Μάντρα) ΠΕ Φλώρινας πατήστε εδώ.