Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (44ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Προκηρύξεις θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (44ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (44ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Έχοντας υπόψη:

1.τις διατάξεις:α)των άρθρων 6 και 7 του Ν.4369/2016 “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης,

προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις” (Ά33), όπως ισχύουν,

β) των άρθρων 20 έως 23 του Ν. 4440/2016 “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις” (Α ΄224), όπως ισχύουν

γ) του Ν.3528/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” (Α ΄26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του Π.Δ. 81/2017 “Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων και του τρόπου άσκησης αυτών” (Α ΄ 113),

ε) του Π.Δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα” (Α ΄ 98), όπως ισχύει,

στ) του Π.Δ.50/2001 “Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα” (Α ΄39), όπως ισχύει,

ζ) του Π.Δ. 70/2015 (Α ΄ 114) “Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών…”,

η) του ΠΔ 50 (Α’ – . .2018) ‘’Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού’’.

θ)του Π.Δ. 125/2016 (Α ΄ 210) “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”.

ι) της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.40717/24-11-2017 Υπουργικής Απόφασης “Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), καθορισμός αρμοδιοτήτων και Ορισμός Μελών του Α ΄ Τμήματος” του άρθρου 10 του Ν.4369/2016 ) (Β ΄4125, ΑΔΑ: 6ΙΙΧ465ΧΘΨ-Μ8Ω)

2. Το Ειδικό Περίγραμμα Θέσης Εργασίας του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πρόσκληση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

3. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αποφασίζουμε

απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την πλήρωση, της θέσης:

“Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού “ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

 

Για την Π.Δ.Μ.