Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ.9746/19-1-2018 (ΑΔΑ:ΨΖΗΨ4653ΠΣ-25Υ) προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Η προκήρυξη, όπως και υπόδειγμα αίτησης και βιογραφικού σημειώματος, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr, στην διαδρομή ΔΙΟΙΚΗΣΗ /ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ).

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Χ.ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ» παρακαλείσθε:

α) Να αναρτηθεί αμελλητί η προκήρυξη στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

β) Να τοιχοκολληθεί αμελλητί η προκήρυξη στον πίνακα ανακοινώσεών σας, με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. Σε περίπτωση που ο φορέας σας έχει περιφερειακές υπηρεσίες, η προκήρυξη να τοιχοκολληθεί και σε κάθε περιφερειακό κατάστημα, με σχετικό αποδεικτικό.

γ) Να κοινοποιηθεί η προκήρυξη, με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους τους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν στο φορέα σας, καθώς και στους φορείς που εποπτεύονται από την υπηρεσία σας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.

Οι υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται όπως ενεργήσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 και λήγει την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018.

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ (www.minedu.gov.gr, στην διαδρομή ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Όλα τα Υπουργεία

α) Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών

β) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

2. Ανεξάρτητες Αρχές Δ/νσεις Διοικητικού

3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες

α) Γραφεία Γενικών/Ειδικών Γραμματέων

β) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

3.Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) gd_prosl@asep.gr

4.Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)

5.Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (προκειμένου να κοινοποιηθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους ΟΤΑ β ́ βαθμού).

6.Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα, Αυτοτελείς Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

7.Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 66Φ24653ΠΣ-ΞΤΟ)

 

 

Για την Π.Δ.Μ.