Προμήθεια Η/Υ (κεντρικές μονάδες), οθονών Η/Υ, πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών και φαξ για την ΠΕ Φλώρινας

προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

Προμήθεια Η/Υ (κεντρικές μονάδες), οθονών Η/Υ, πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών και φαξ για την ΠΕ Φλώρινας

Το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικές συσκευές), φαξ, ασπρόμαυρων εκτυπωτών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2018.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11 Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14 Εσωτερικών».
 2. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/17 08-2010) «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης».
 3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
 4. Το Π.Δ. 80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 5. Το αριθ. πρωτ. 51137/457/22-3-2018 έγγραφο αίτημα του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Φλώρινας.
 6. Το με αριθ. πρ. 66117/930/17-4-2018 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003192669.
 7. Το αριθ. πρωτ. 85478/7190/17-5-2018 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης και των δαπανών.
 8. Την με αριθμ. 1463/22-5-2018 με ΑΔΑ ΩΖ1Ω7ΛΨ-77Η απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίνεται η διαδικασία ανάθεσης και οι δαπάνες για την εν λόγω προμήθεια.
 9. Το αριθ. πρωτ. 67739/957/18-4-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Φλώρινας για έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής Ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικές μονάδες), οθονών Η/Υ, ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικές συσκευές), φαξ και ασπρόμαυρων εκτυπωτών.
 10. Την με αριθμ. 1106/24-4-2018 με ΑΔΑ ΩΙ107ΛΨ-ΧΛ5 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίνεται η Επιτροπή παραλαβής Ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικές μονάδες), οθονών Η/Υ, ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικές συσκευές), φαξ και ασπρόμαυρων εκτυπωτών.
 11. Την α/α 2357 με αρ. πρωτ. 95509/8025/25-5-2018 με ΑΔΑ 6ΕΤΩ7ΛΨ-9Ν0 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, και το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 18REQ003193319.
 12. Την α/α 2358 με αρ. πρωτ. 95511/8026/25-5-2018 με ΑΔΑ ΨΜΘΘ7ΛΨ-ΩΝ9 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, και το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 18REQ003193319.
 13. Την με αριθ. 1766/12-6-2018 (ΑΔΑ ΩΒΨ07ΛΨ-ΗΨΞ) έγκριση διενέργειας του αναφερόμενου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγαρφικές συσκευές), φαξ, ασπρόμαυρων εκτυπωτών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2018.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός για κάθε είδος προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Α) Ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων) ΜΕΧΡΙ 23.440,00 €

Β) Οθονών ηλεκτρ. υπολογιστών ΜΕΧΡΙ 4.900,00 €.

Γ) Ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικές συσκευές) ΜΕΧΡΙ 8.500,00 €

Δ) Φαξ ΜΕΧΡΙ 900,00 €

ε) Ασπρόμαυροι εκτυπωτές ΜΕΧΡΙ 1.400,00 €

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

 

 

Η Προμήθεια Η/Υ (κεντρικές μονάδες), οθονών Η/Υ, πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών και φαξ για την ΠΕ Φλώρινας, έχει τα ακόλουθα συνημμένα:

Πατήστε εδώ για την Προκήρυξη.
Πατήστε εδώ για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).
Πατήστε εδώ για Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.