Προμήθεια Εξοπλισμού για την Δημιουργία VMs για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Προμήθεια Εξοπλισμού για την Δημιουργία VMs για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια Εξοπλισμού για την Δημιουργία VMs για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Προμήθεια Εξοπλισμού για την Δημιουργία VMs για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αρ. Διακ. 11/2022

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 164260

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997769589
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο 2461351194, Τούμπας Χρήστος, Για θέματα Διαγωνιστικής Διαδικασίας
2461351236, Τσώκρη Κλεοπάτρα, Για θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) x.toumpas@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Όπως Ανωτέρω
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση:  www.promitheus.gov.gr  ή άλλη διεύθυνση www.pdm.gov.gr

γ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr και www.pdm.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9789 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα 073

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  88095/03-06-2022. (ΑΔΑ 6ΕΤ17ΛΨ-ΛΑΦ, ΑΔΑΜ 22REQ010740735) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 2447 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα….

1.3    Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια πέντε (5) τοπικών εξ υπηρετών (SERVERS)  (ένα (1) για την Έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία και ένα (1) για κάθε μία από τις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας, Καστοριάς)

 

Συνημμένα:

Η διακήρυξη για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την Δημιουργία VMs για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (σε pdf)

 

diakyrixi-11-2022-promitheia-exoplismoy-vms-pdm