Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Προμήθεια Ανταλλακτικών-Αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2022)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια Ανταλλακτικών-Αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2022)

Αρ. Διακήρυξης: 9/2022

ΕΣΗΔΗΣ: 161898

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1    Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής / (Εθνικής) Κεντρικής Αρχής Αγορών (ΕΚΑΑ/ΚΑΑ)
Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS GR13
Τηλέφωνο 2461351194, 24613 51407
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο x.toumpas@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες για την Σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών αυτής Συμβάσεων: ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Για Θέματα Διαγωνισμού)
Αρμόδιος για πληροφορίες για την υπηρεσία για την οποία προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Για θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών)
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή (“εκτελεστικές συμβάσεις”), είναι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε Κοζάνης).

Η δαπάνη για την εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο και τις εκτελεστικές αυτής συμβάσεις, βαρύνει τους ΚΑΕ 1321 & 0861 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικών ετών 2022-2023-2024 του Φορέα 072.

Για το λόγο αυτό έχουν γίνει:

  • Η αριθ. 65589/03-05-2022 (ΑΔΑ 6Τ5Υ7ΛΨ-ΝΥΠ, 22REQ010613125, A/A2050), έτους 2022, ποσού 24.000,00 €
  • Η αριθ. 65564/03-05-2022 (ΑΔΑ ΨΙΑ07ΛΨ-ΨΚΚ, 22REQ010613233, A/A2049), έτους 2022, ποσού 9.600,00 €
  • Η αριθ. 623/22 (ΑΔΑ Ω5ΗΒ7ΛΨ-ΥΙΜ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και η αριθ. 71385/10-05-2022 (ΑΔΑ ΩΤΔ17ΛΨ-7Ψ9) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Πολυετούς Δέσμευσης Πίστωσης για τα έτη 2023-2024 ως εξής:

 

 

Συνημμένα:

Οι Όροι Διακήρυξης για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια Ανταλλακτικών-Αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2022) (σε μορφή pdf)

 

diakyrixi-9-2022-promitheia-antallaktikon-analosimon-ylikon-ddioikisis-kozani-pdm