Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 179 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 27 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Την ανάγκη ορισμού του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Καλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη της θέσης, προς το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, που θα γίνει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
  2. αντίγραφα τίτλων σπουδών

Επίσης να προσκομίσει δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι:

α. Έλαβε γνώση του περιεχομένου του άρθρου 179 Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τις δεσμεύσεις και τις αποδοχές του Περιφερειακού Συμπαραστάτη.

β. Τα αναγραφόμενα στη δήλωση στοιχεία είναι αληθή και τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών είναι γνήσια και τα πρωτότυπα θα προσκομισθούν μόλις ζητηθούν.

γ. Δεν είναι αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλετής.

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται υποβάλλονται κατ’ ελάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ηλεκτρονικά στη θυρίδα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου info.ps@pdm.gov.gr ή εγγράφως, στην Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου (Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου, ΖΕΠ, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη).

Ο ορισμός του Περιφερειακού Συμπαραστάτη γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του.

Άρθρο 179 Ν. 3852/2010:

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

1.Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους ως περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.

Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου. Ως περιφερειακός συμπαραστάτης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου ή περιφέρειας ή βουλευτής.

Η θητεία του περιφερειακού συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών. Ως προς την καταστατική θέση του περιφερειακού συμπαραστάτη εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.

2. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή.

Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α` 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αποτροπή επανάληψής τους.

3. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον περιφερειακό συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

4. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 185 του παρόντος.

Ο περιφερειακός συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής Διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συμπαραστάτη υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό συμβούλιο και στον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας.

Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συμπαραστάτη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με φροντίδα των περιφερειακών υπηρεσιών.

5. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης