Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/26-11-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/26-11-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/26-11-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/26-11-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/26-11-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/26-11-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης  της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑ

2559/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  τροποποίησης  της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

2560/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 29 Διαπραγμάτευσης της 21-11-2019 για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20 και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους

2561/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης στο ορθό δρομολογίου το οποίο κατακυρώθηκε σε ανάδοχο κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της 10-9-2019 για τη μεταφορά ενός μαθητή από τις Καρυές (αντί από το Λαιμό) προς το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20

2562/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού  διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών  υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

2563/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση – Διάθεση πίστωσης

2564/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ και της προέδρου του Π.Σ. στην 25η ΚΑΙ 26η συνεδρίαση  του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2565/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ περιφερειακών συμβούλων στην 25η ΚΑΙ 26η συνεδρίαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2566/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ περιφερειακών συμβούλων ΣΤΗΝ 54η συνεδρίαση της Ο.Ε.

2567/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού  αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: ΣΑΕΠ 541 «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου για τα έτη 2019-2020, αρμοδιότητας συντήρησης ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ», με κωδικό 2014ΕΠ54100002 Προϋπολογισμού:  1.500.000.00 €  (με Φ.Π.Α)

2568/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση και Βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο-Χιονάτο» Προϋπολογισμού:  5.340.000,00 (με ΦΠΑ)

2569/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Γρεβενών, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017»,  με κωδικό ΕΠ54100002 (Έδρα)

2570/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Φλώρινας, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017»,  με κωδικό ΕΠ54100002 (Έδρα)

2571/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ»,  Προϋπολογισμού: 2.300.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)

2572/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΝ ΒΛΑΒΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΙΚΟΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», Προϋπολογισμού: 200.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)

2573/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου» Προϋπολογισμού: 61.000,00 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%)

2574/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 53.200,00€ (µε Φ.Π.Α.)

2575/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα»

2576/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 4ης Νοεμβρίου 2019 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2019»

2577/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 11ης  Νοεμβρίου 2019 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2019»

2578/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

2579/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: “Καθαρισμός ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Π.Ε Φλώρινας”

2580/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία Master Plan για την διαχείριση των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς»

2581/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού Ι του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης

2582/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης  της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του AΒΡΑΜΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ

2583/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 04/11/2019 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, για το έτος 2020, ποσού 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

2584/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού ποσού 58.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τους οικισμούς της Π.Ε. Καστοριάς, για το έτος 2020

2585/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση σύμβασης για την διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τα συστήματα ύδρευσης των οικισμών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στα πλαίσια ελέγχου της ποιότητάς του,  για το έτος 2019

2586/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διαπραγμάτευσης 3 νέων δρομολογίων μεταφοράς 8 μαθητών από το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου προς τους τόπους κατοικίας τους στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20

2587/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συγγραφή βιβλίου ειδών στις προστατευόμενες περιοχές στα πλαίσια του έργου Combine2protect»

2588/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γρεβενίτη στην Τ.Κ. Κυρακαλής» προϋπολογισμού 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και την ΕΓΚΡΙΣΗ  των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών

2589/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της 2458/5-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΧΒΑ7ΛΨ-Α0Α) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2019 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 5/2018.

2590/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών 7ης και 8ης τμηματικής παραλαβής (7ου και 8ου παραδοτέου Π7 – Π8) της σύμβασης Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018-2019

2591/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών επέκτασης της σύμβασης Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018-2019

2592/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συμπληρωματικός προγραμματισμός μετακινήσεων εκτός έδρας και διανυκτέρευσης για παρακολούθηση σεμιναρίου προϊσταμένου ΚΤΕΟ, τον Νοέμβριο 2019

2593/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Νοσοκομείο Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο

2594/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών

2595/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ – διάθεση πίστωσης

2596/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2597/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2598/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2599/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

2600/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Περιφερειακούς Συμβούλου κας Όλγας Πουταχίδου

2601/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράταση της σύμβασης των αδιάθετων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΠΕΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2602/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης  της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του ΠΕΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2603/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)» για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών  προϋπολογισμού 165.879,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και την ΕΓΚΡΙΣΗ  των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών

2604/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΛΑΒΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

2605/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού 2ης παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα

2606/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της σύμβασης των αδιάθετων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2607/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

2608/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής λογιστικών εργασιών στην Δ/νση Οικονομικού της  Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας περιόδου  01/07/2019 έως 30/09/2019

2609/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2610/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης  της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του  ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

2611/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράταση της σύμβασης των αδιάθετων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

2612/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης τροποποίησης της  παράταση της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

2613/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

56

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης τροποποίησης  της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΧΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

2614/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ κατανομής πίστωσης Επικοινωνιακής – Διαφημιστικής Προβολής Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2019

2615/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του  έργου: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης»

2616/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του  έργου: «Καθαρισμός  Βλάστησης  Ερεισμάτων  Οδικού Δικτύου Π.Ε.  Φλώρινας»

2617/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του  έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ»

2618/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του  έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού στην περιοχή “Γιάτσοβο” Φλώρινας»

2619/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

62

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λύση σύμβασης της  πράξης  «Προμήθεια και εγκατάσταση Τεσσάρων (4) πλωτών προβλητών με σκοπό την εξυπηρέτηση των  αναγκών του  Ναυταθλητικού Κέντρου Καστοριάς, καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την συντήρηση της υπάρχουσας προβλήτας»

2620/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την κάλυψη τμήματος εξόδων εκτύπωσης από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Φιλαθλητικό Σύλλογο Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης

2621/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2622/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση της αριθμ. 2303/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2623/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης της Θρακικής Εστίας Εορδαίας

2624/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

ΚΟΖΑΝΗ 28/11/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ