Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 55η/3-12-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 55η/3-12-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 55η/3-12-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 55η/3-12-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 55η/3-12-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2625/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση  Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4605/2019, για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την αρ.305/8.11.2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Επείγοντα έργα διευθέτησης ομβρίων για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Διλόφου», Προϋπολογισμού: 44.000,00 € με Φ.Π.Α.

2626/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ  και επαναπροκήρυξης άγονων τμημάτων

2627/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου – φορτηγών της Π.Ε. Φλώρινας και των όρων της διακήρυξης

2628/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων  που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2019-2020 για την Π.Ε Κοζάνης.

2629/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

2630/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 19.500,00 €, για τη στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιωνδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2631/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής από τα ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ έργο 2007ΣΕ20500132 με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ» (π.κ. 1997ΣΕ00500018)» Ε.Φ.071

2632/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ περιφερειακών συμβούλων ΣΤΗΝ 55η συνεδρίαση της Ο.Ε.

2633/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης, διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2019» και λήψη απόφασης απόρριψης του προσωρινού αναδόχου

2634/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας σε τμήματα του οδικού δικτύου Ρυμνίου – Τριγωνικού»

2635/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ ΠΡΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ»

2636/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ προϋπολογισμού 95.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  

2637/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Α.Π.Ε.-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ»

2638/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση κόμβων φωτισμού Οδικού Δικτύου Π.Ε Φλώρινας 2019”

2639/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: “Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας – Καθαρισμός Τάφρων Στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αμυνταίου”

2640/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού ∆ιαγωνισμού του έργου: “Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου ∆ήμου Αμυνταίου 2019”

2641/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης  της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ»

2642/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράταση της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του  Συνεταιρισμού ΤΑΧΙ Γρεβενών «H ΠΙΝΔΟΣ»

2643/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης και μερικής τροποποίησης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2019-2020 για το χρονικό διάστημα έως 30-06-2020

2644/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη διαπραγμάτευσης νέου δρομολογίου για τη μεταφορά ενός (1) μαθητή από τον Αετό προς το 5ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας, για παρακολούθηση τμήματος ένταξης στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20

2645/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ για τη μη άσκηση ανακοπής κατά της 168 / 19 διαταγής πληρωμής του μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και καταβολή απαιτήσεως βάσει της από 25/11/19 επιταγής προς πληρωμή του πληρεξούσιου Δικηγόρου της ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε. κ. Βασιλείου Λέκκου

2646/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση (παραχώρηση χρήσης) υλικού

2647/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 12/11/2019 3ου πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για ένα έτος, ποσού 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

2648/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης  και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισθείσας δαπάνης 46.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2649/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) & της 3ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου Προειδοποίησης για την παραχώρηση χρήσης μια ανέμης αποχιονισμού

2650/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

2651/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση συμβάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

2652/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης, διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και του ορισμού υπολόγου για την έκδοση Χ.Ε.Π. που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της ΠΕ Γρεβενών, έτους 2020

2653/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών για την εκτέλεση Αναδασμών στο Νομό Καστοριάς

2654/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πληρωμής λογαριασμών μελέτης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Κομνηνάδων από ΣΑΕΠ 041

2655/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πληρωμής λογαριασμών μελέτης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Κομνηνάδων από ΣΑΜΠ041

2656/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

2657/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

2658/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

2659/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

2660/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ – διάθεση πίστωσης

2661/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 18.228,00 €, για την παραχώρηση αιθουσών και εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την διενέργεια  του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων έκδοσης επαγγελματικών αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2662/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης, «Στην αυλή του Αη Βασίλη»

2663/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, των 11ων Πτολεμαϊκών Αγώνων Κολύμβησης

2664/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

2665/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2666/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την επέκταση  σύμβασης καθαριότητας της Π.Ε. Καστοριάς

2667/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2668/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας

2669/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προγραμματισμός δαπάνης μετακινήσεων Δεκεμβρίου 2019

2670/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2671/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών

2672/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του II πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου»

2673/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 23η/2019

2674/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2019-2020

2675/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την κάλυψη εξόδων εκτυπώσεων από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Κοιν.Σ.Επ.ΟριΖΩΝΤΑΣ για την διοργάνωση ημερίδας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

2676/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την κάλυψη τμήματος εξόδων catering από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης για τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας

2677/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

ΚΟΖΑΝΗ 3/12/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ