Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, τριών (03) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, τριών (03) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, τριών (03) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ –

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (43 Α΄) και του από 28 Ιανουαρίου 1958
εκτελεστικού Β. Διατάγματος (44 Α’), ως ισχύουν

β) των άρθρων 2 παρ. 2, 6 και 23 του ν.1400/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων» (156 Α΄), ως ισχύει

γ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ΄ του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού κ.λ.π.» (28 Α΄), ως ισχύει

δ) της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (220 Α΄), ως ισχύει

ε) των άρθρων 2, 4 έως 10 και 12 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (26 Α΄), ως ισχύει

στ) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (170 Α΄)

ζ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…..Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…….» (114 Α΄)

η) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου…….. Υφυπουργών» (116 Α΄)

2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6434/05-5-2003 απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (591 Β΄)

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ./7/16161/26-8-2005 απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (1253 Β΄)

4. Την αριθμ. Φ.214.1/2014/Σχ. 11685 Α΄/27-10-2014 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (2993 Β΄/05-11-2014), ως ισχύει.

5. Την αριθμ. Y 21/06-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη » (2144 Β΄)

6. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/38531/07-01-2016 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./30/ οικ.4646/19-02-2016 όμοια και το αριθμ. 2/74318/02-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών/Γεν. Γραμμ. Δημοσ/κής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Γεν.Δνση Δημοσ/κής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Δνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

7. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας της αριθμ. 01/2016 συνεδρίασης της 02-02-2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση, με επιλογή, τριών (03) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής:

α) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά:

-Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

-Μία (01) θέση του κλάδου Πρυμνοδετών.

β) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης:

Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ε7Ε4653ΠΩ-ΕΘ2)

 

Για την Π.Δ.Μ.