Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων ναυτικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων ναυτικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων ναυτικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.ΔΙ.Κ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις Διατάξεις:

α) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ. του Νόμου 2190/ 1994 περί «Σύστασης ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρυθμίσεις θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/3.3.1994 τ Α’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,

β) τις διατάξεις του άρθρου 97 του ΠΔ 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/2014) όπως ισχύουν,

γ) τις διατάξεις των άρθρων 3 και 11 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο)» (ΦΕΚ Α’314) όπως ισχύει,

δ) των άρθρων 18 έως 24 του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α’37), όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει,

ε) του Νόμου 1067/1980 (ΦΕΚ Α’/187) «Περί συστάσεως Ανωνύμου Εταιρείας προς εκμετάλλευση της Διώρυγας της Κορίνθου» όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει.

  1. Την υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./184/13030/24.11.2006 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2016, ως ισχύει.
  2. Την υπ’ αριθμ. 18810/318 (ΦΕΚ Β’ 194/6.4.1988) « Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ).
  3. Το υπ’αριθμ. 194/12-4-2016 ΦΕΚ διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚ.
  4. Το υπ’αριθμ. 392/19-4-2016 Πρακτικό Συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανάθεση αρμοδιοτήτων/εξουσιοδοτήσεων στην Διευθύνουσα Σύμβουλο.
  5. Την υπ. αριθμ. 424/29-12-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.ΔΙ.Κ με την οποία εγκρίνει την προκήρυξη για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων στην Ναυτική, Διοικητική και Τεχνική Υπηρεσία της.
  6. Την υπ. αριθμ. 423/20-12-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.ΔΙ.Κ με την οποία συστήνει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων και κατάρτιση πίνακα επιλογής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση, με επιλογή, εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ναυτικών ειδικοτήτων της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου ως εξής:

Κατηγορίες Ναυτικών Ειδικοτήτων Θέσεις
Α. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Δύο (02)
Β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ Δύο (02)
Γ. ΝΑΥΤΗΣ Δύο (02)
Δ. ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΕΣ Τρείς (03)

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

 

Για την Π.Δ.Μ.