Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με αποσπάσεις

Μετατάξεις

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και εν όψει εφαρμογής του Ν. 4375/2016 «Φ.Ε.Κ. 51/Α’/03-04-2016, όπως τροποποιήθήκε με το αρθρ. 86 του Ν. 4399/2016 «Φ.Ε.Κ. 117/Α΄/03-04-2016» περί σύστασης αυτοτελούς Υπηρεσίας «…με τίτλο «Αρχή Προσφυγών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εςωτερικών και διοικητικής Ανασυγκρότησης…», προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις προσωπικού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της «Αρχής Προσφυγών».

Για το σκοπό αυτό, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προσωπικού, όπως συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4375/2016 «Φ.Ε.Κ. 51/Α΄/03-04-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και:

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους τακτικούς πολιτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας σε υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (αρθρ. 2 του ν. 3861/2010, Α’112) ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Σ.Α., οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στην Κεντρική Διοικκτική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση των κατωτέρω θέσεων:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση