regio-mob

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Interreg Europe/REGIO-MOB»

regio-mob Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Interreg Europe/REGIO-MOB»

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη :

− Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

− Το Π.Δ. 146/23.12.2010 (ΦΕΚ239Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

− του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

− Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

− του ν. 4314/2014 (Α’ 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

− του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

− του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών -Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Interreg Europe/REGIO-MOB»

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

− του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

− του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

− του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

− της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

− Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,

− Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe,

− Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών,

− Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

− Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 με αριθμ. Απόφασης C(2014)10180 της 18.12.2014

− Την υπ’ αριθμ, 22/27.01.2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 74ΔΗ7ΛΨ-ΥΒΗ) καταρχήν Έγκρισης του Στρατηγικού Σχεδίου 2015-2019 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

− Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Application Form), το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε εναρμόνιση με το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

− Την από 25.03.2016 έγκριση του έργου Interregional Learning towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience με ακρωνύμιο REGIO-MOB και κωδικό PGI00116 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe από την Εκτελεστική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe

− Την υπ’ αριθμ. 237/18-09-2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου Interregional Learning towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience με ακρωνύμιο REGIO-MOB του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρο.

− Την ανάγκη υλοποίησης του έργου,

− Τον προϋπολογισμό του έργου,

− την υπ’ αριθμ. 50η/3032/05-12-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης δαπάνης, Διάθεσης πίστωσης και έγκρισης της διενέργειας και των όρων διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Interreg Europe/REGIO-MOB» προϋπολογισμού 69.370,00 (ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

− την υπ’αριθμ 3198 με αριθμ. πρωτ. 219227/14301/13-12-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης.

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Interreg Europe/REGIO-MOB».

Ο προϋπολογισμός της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας είναι 69.370,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου Interregional Learning towards Sustainable Mobility in Europe:

the REGIO-MOB Experience  με ακρωνύμιο REGIO-MOB του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και κωδικό PGI00116.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 08-01-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η  09-01-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και αναλύεται στη διακήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Συνημμένα:

  • Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ και
  • Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ
  • Δείτε την ανακοίνωση εδώ