Διοικητήριο ΖΕΠ

Συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τη διετία 2018-2019

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012.
2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/27-12-2010 τ.Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/22-2-2005 τ. Α’).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) περί συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003, όπως ισχύουν.
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Περιφερειών», και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3. του άρθρου 47 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/05-04-2013), καθώς και την Εγκύκλιο 6/2013.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», που συμπληρώνει το άρθρο 159 παρ. 1. του Ν. 3852/2010.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ. Αρ. 81 τ. Α /5-4-2013) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθ. 1571/119/28-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

10. Την υπ’ αριθ. 3345/193/14-2-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», στην οποία τοποθετήθηκε στο Τμήμα Εργαστηρίων (Έδρα) ,ο Ρεπανάς Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό.
11. Την υπ’ αριθ. 39717/1957/5-9-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1571/119/28-1-2011 απόφασης τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της υπ’ αριθ. 3345/193/14-2-2011 απόφασης τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
12. Την αρ. πρωτ. 39364/1333/16-4-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τοποθέτησης του υπαλλήλου Αναγνώστου Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, ως αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
13. Την υπ’ αριθ. 28428/4074/3-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας τοποθέτησης της υπαλλήλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Χαραλαμπίδου Μαρίας, κλάδου Π.Ε Μηχανικών με βαθμό Α΄, ως αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
14.Την αρ. πρωτ. 128428/4074/3-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας τοποθέτησης της υπαλλήλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Γιαννόπουλου Ηλία, κλάδου Π.Ε Μηχανικών με βαθμό Α΄, ως αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 52341/7-11-2017 έγγραφο του Δήμου Κοζάνης.
β) Το με αριθ. πρωτ. 1026/23-11-2017 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Το με αριθ. πρωτ. 3825/5-12-2017 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
δ) Το με αριθ. πρωτ. 871/14-11-2017 έγγραφο της ΠΕΣΕΔΕ.
ε) Το αρ. πρωτ. 88/13-11-2017 έγγραφο του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας.
στ) Το με αριθ. πρωτ. 31765/8-11-2017 έγγραφο του ΣΑΤΕ.
ζ) Το με αριθ. πρωτ. 2413/7-11-2017 έγγραφο της ΠΕΔΜΕΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διετία 2018-2019 ως ακολούθως:

1. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό, Αναπλ. Δ/ντής Τεχνικών Έργων (έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρώτριά του , τη Χαραλαμπίδου Μαρία ΠΕ Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό με Α’ βαθμό, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε(Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2. Ρεπανάς Ιωάννης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό, Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Εργαστηρίων της ΔΤΕ (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή του, τον Βρύνα Γεώργιο ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Α΄ βαθμό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
3. Κοντού Αθηνά, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης με αναπληρωτή της, τον Στέφο Γεώργιο ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Α΄ βαθμό, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης.

4. Χαρίσης Ευάγγελος, δικηγόρος με έμμισθη εντολή στην Π.Ε Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η συμμετοχή του οποίου είναι υποχρεωτική όταν ανακύπτει συγκεκριμένο νομικό ζήτημα, με αναπληρωτή του τον Μοσχάκη Βασίλειο, δικηγόρο με έμμισθη εντολή στην Π.Ε Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
5. Κιάνας Στέργιος (του Ιωάννη) Πολιτικός Μηχανικός ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε με αναπληρωτή του τον Κιάνα Στέργιο (του Μενελάου) Πολιτικό Μηχανικό.
6. Βοσκόπουλος Ιωάννης Δήμαρχος Φλώρινας ως εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε με αναπληρωτή του τον Ζαμανίδη Σάββα Δήμαρχο Εορδαίας.
7. Βάρκας Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε, ως εκπρόσωπος των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων με αναπληρωτή του, τον Καραματσούκα Αργύριο Τεχνολ. Μηχανολόγο Μηχανικό Ε.Δ.Ε
8. Στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα μελετών, συμμετέχει στο Τεχνικό Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Ορίζουμε ως πρόεδρο από τα μέλη του Συμβουλίου τον Αναγνώστου Κωνσταντίνο Πολιτικό Μηχανικό με Α΄ βαθμό, με αναπληρώτρια αυτού, τη Χαραλαμπίδου Μαρία, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό με Α΄ βαθμό.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Κυριαζίδου Βαλασία, ΤΕ Εργοδηγός με Α’ βαθμό με αναπληρώτριά της, την Τασιούλα Κωνσταντία ΤΕ Μηχανικό Δομικών Έργων με Α΄ βαθμό.

Εισηγητής του Συμβουλίου είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος, για το θέμα που συζητείται κάθε φορά και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από το νόμιμο αναπληρωτή του, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/31-01-2013.

Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Συμβουλίου, ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ. Α΄).

Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου είναι διετής, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ. 7/2013 και λήγει την 31-12-2019.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Συνημμένα:

Η Συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω0ΜΔ7ΛΨ-Σ4Ε