Πρόχειρος Διαγωνισμός για Πετρέλαιο Κίνησης στην ΠΕ Καστοριάς

Διαγωνισμός

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με  αριθμό Διακήρυξης 2/2016 για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το έργο: «Παράλληλα έργα αναδασμού Μακροχωρίου – Λιθιάς – Σταυροπόταμου – Μαυροκάμπου -Γέρμα – Μελά – Ποριάς – Χιλιοδένδρου – Τσάκωνης – Κρανιώνα – Αγ. Αντωνίου Ν. Καστοριάς. Διανοίξεις – βελτίωση Αγροτικών δρόμων και ρείθρων»

Προϋπολογισμός(μαζί με ΦΠΑ) : 39.355,18 €.

Γλώσσα : Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:13-05-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:13-05-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).
Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση επί τοις %. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο  άρθρο 6 του Π.Δ.118/07.
Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο 27-04-2016, ημέρα Τετάρτη
Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει τον τελικό ανάδοχο .
Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 2/2016 Δ/ξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες  από την ανωτέρω Διεύθυνση (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4, Τηλ. 2467350279).
Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς                         Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
       Σωτήριος Αδαμόπουλος                                             Θεόδωρος Καρυπίδης