Η Πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α΄).
 3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 176 Α΄).
 4. Την υπ΄αριθ. 1203/05-01-2023 Βεβαίωση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 5. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη, για την υποβοήθηση του έργου του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ίση με τη θητεία του Περιφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.

Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.

 • Για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, απαιτείται, επιπλέον του βασικού τίτλου σπουδών, τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή διδακτορικό δίπλωμα ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενες με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.
 • Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου, ήτοι:
  1. Να είναι Έλληνες πολίτες (Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
  2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων
  3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές (Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα).
  4. Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας, ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 8 & 9 του Ν. 3528/2007).

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.

Υποβολή Αιτήσεων

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις και έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε  τέσσερις (4) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της Περιφέρειας , να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στο Γραφείο του Περιφερειάρχη – Περιοχή ΖΕΠ – 50100 Κοζάνη, 2ος όροφος, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ισχύει έως και την Μ. Τρίτη 11/04/2023.

 

Ο Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

Συνημμένα:

Η Πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, με ΑΔΑ: 6ΞΞ17ΛΨ-ΚΣ3