Προκηρύξεις θέσεων

Πλήρωση με επιλογή τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πλήρωση με επιλογή τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών

Πλήρωση με επιλογή τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Π-Μ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου).

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ –

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 14 και 24 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύει.

β) του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175 Α΄).

γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45) όπως ισχύει.

δ) την παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως ισχύει.

ε) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α’), όπως ισχύει.

στ) της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40 Α΄), όπως ισχύει.

ζ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄).

η) της παρ. 20 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α΄).

θ) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237 Α΄).

ι) του β.δ. 631/1972 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων» (ΦΕΚ 180 Α΄).

ια) του π.δ. 63/1974 «Περί καθορισμού θέσεων, σχέσεων και προσόντων του προσωπικού του εν Πειραιεί εδρεύοντος Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού» (ΦΕΚ 24 Α΄).

ιβ) του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 191 Α’), όπως ισχύει.

ιγ) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α΄).

ιδ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων …και Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114 Α΄).

ιε) του π.δ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α’).

ιστ) του π.δ.141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998» (ΦΕΚ 232 Α΄).

2. Την αριθ. 152091/7891/12-12-1975 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί κυρώσεως κανονισμού αποδοχών και αποζημιώσεων εις βάρος ΚΝΕ του πάσης φύσεως προσωπικού προσφέροντος τας υπηρεσίας του εις την Δημοσίαν Ναυτικήν Εκπαίδευσιν» (ΦΕΚ 1482 Β΄), όπως ισχύει.

3. Την πράξη 33/27.12.2006 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.» (ΦΕΚ 280 Α΄) όπως ισχύει.

4. Την αριθ.ΔΟ1/13450/11-08-1980 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού διαδικασίας επιλογής του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου και ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 789 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΟ1/15657/02-10-1980 όμοια (ΦΕΚ 1032 Β΄).

5. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1/38531/7-1-2016 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ. 33/2006 ως ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./30/οικ.4646/19-2-2016 όμοια.

6. Την αριθ. 2/67958/0022/29-08-2014 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός αποδοχών εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετεί στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ)» (ΦΕΚ 2381 Β΄).

7. Την αριθ. Φ.214.1/2014/Σχ. 11685 A΄/27-10-2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 2993 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.2901.3/28065/31-3-2016 (ΦΕΚ 1141 Β΄) όμοια.

8. Την αριθ. 2231.3−1/422/04-09-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.).» (ΦΕΚ 1969 Β΄).

9.Την αριθ. Υ 21/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144 Β΄).

10. Το αριθ. 2/74318/02-12-2015 έγγραφο Γ.Λ.Κ. με θέμα «’Έγκριση πρόσληψης προσωπικού».

Αποφασίζουμε – Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση με επιλογή τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Π-Μ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου), ως εξής:

(α) Μία (01) θέση Βοηθού Διευθυντή Σπουδών, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία ΒΙ/2 ) στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων

(β) Μία (01) θέση Καθηγητή –Εκπαιδευτή, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία ΒΙΙ/1 ) στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων

(γ) Μία (01) θέση Καθηγητή –Εκπαιδευτή , ειδικότητας Μηχανικού Α΄τάξης Ε.Ν (κατηγορία ΒΙΙ/1 ) στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών

(δ) Μία (01) θέση ναυκλήρου (κατηγορία ΒΙΙ/8 ) στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ /Ασπροπύργου

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ7ΚΣ4653ΠΩ-Δ3Θ)

 

Για την Π.Δ.Μ.