Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/14-3-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/14-3-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

325/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 3η /2017

326/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης «Νέες κατασκευές –συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016-2017» προϋπολογισμός έργου 497.008,13 € (με το ΦΠΑ) 

327/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων δημοπράτησης του υποέργου «Επισκευή-Συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων ,στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ,στη ΖΕΠ Κοζάνης»

328/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος τομών δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαθυλάκκου» προϋπολογισμός έργου 11.750,00 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541

329/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης (ΕΟ 4) στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ»

330/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση» Π.Ε. Καστοριάς

331/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση» Π.Ε. Καστοριάς

332/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του  πρακτικού Ι του επαναληπτικού συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας (Τμήματα εργοταξίων  Γρεβενά, Πεντάλοφος, Φλώρινα, Καστοριά), Αρ. Διακ. 03/2017

333/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρακτικού ΙΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη τμήμα Γρεβενά)

334/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου 1 παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου του αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2016-2017  (τμήματα Φλώρινα-Αντάρτικο, Πεντάλοφος – Τσοτύλι)

335/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας Φύλαξης Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας για το έτος 2017

336/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την  εκτέλεση της υπηρεσίας α) για την  διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης  β) για την διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης

337/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από 28/02/2017 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017, ποσού 59.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

338/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετάθεσης σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 60 kwp, λαμπτήρων τύπου led,πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», για τις ανάγκες του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής «κοινότητας» Γρεβενών»

339/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

340/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο « Ανακαίνιση χρωματισμών του χώρου της Δ/νσης Υγείας του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης

341/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο « Σύνδεση Τ/Θ της Στέγης Ποντιακού Ελληνισμού με το σύστημα τηλεθέρμανσης Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης»

342/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή του έργου « Υλοποίηση έργων υποδομών ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής  Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης» από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης

343/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης που αφορά «Κάλυψη Εθνικής συμμετοχής έργου “recall” για το έτος 2017από τη ΣΑΕ 541

344/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης της δαπάνης που αφορά αγορά υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης (επιδιόρθωση πεζοδρομίου στην Ε.Ο. Κοζάνης-Αιανής)

345/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πληρωμής λογαριασμών μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων από ΣΑΜΠ 041» Π.Ε. Καστοριάς

346/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πληρωμής λογαριασμών μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων από ΣΑΕΠ 041» Π.Ε. Καστοριάς

347/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του υποέργου «Οριοθέτηση-χωροθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμίας (Δ63 έως Δ124)» τίτλος έργου χρηματοδότησης «Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Καστοριάς»

348/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53-Δ63)»

349/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής για την αξιολόγηση υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων του ΤΣΕ/ΔΤΕ (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους

350/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την παραγωγή εφαρμογής για κινητά για τον Τουρισμό στην Π.Ε. Κοζάνης μέσα από θεματικές διαδρομές

351/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διαπραγμάτευσης  νέων δρομολογίων (12)  μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

352/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αντικατάστασης μεταφορέα δρομολογίου της παράτασης για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017

353/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης

354/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 163.780,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους

355/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής  ποσού 1.216.173,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς  διάθεση και καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Απριλίου 2017 του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και έδρας της Π.Δ.Μ.

356/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΝΩΜΟΠΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

357/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης δικηγόρου για παραίτηση από ένδικα μέσα

358/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

359/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

360/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

361/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

362/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

363/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

364/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

365/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

366/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

367/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

368/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

369/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

370/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

371/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

372/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών

373/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

374/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά τοποθέτηση χορτοτάπητα και συστήματος άρδευσης του σε γήπεδο 5χ5 στην Ζώνη Ν. Κοζάνης από τα ταμειακά υπόλοιπα της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ της Π.Ε. Κοζάνης

375/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για προμήθεια δύο σωμάτων fan coil-οροφής στο νέο κτίριο του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας

376/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση του προωθητή με Αρ. Κυκλ. ΜΕ 102771 Π.Ε. Καστοριάς

377/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή-συντήρηση του ισοπεδωτή  με Αρ. Κυκλ. ΜΕ 118405 Π.Ε. Καστοριάς

378/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα & μηχανήματα έργου του αμαξοστασίου της  Π.Ε. Καστοριάς

379/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης της διακίνησης αλληλογραφίας-δεμάτων με courier (κοινές και επείγουσες) των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

380/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ και διάθεση πίστωσης για δαπάνες οδοιπορικών –εκτός έδρας μετακίνηση και διανυκτέρευσης προσωπικού Π.Ε. Γρεβενών

381/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

58

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση και ΕΓΚΡΙΣΗ τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της πράξης στην «κοινότητα Γρεβενών»για τις ανάγκες του υποέργου 5 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής «κοινότητας»Γρεβενών»

382/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

383/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚAN ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

384/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚAN ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

385/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚAN ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

386/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚAN ΟΜΟΦΩΝΑ

63

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

387/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚAN ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

388/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚAN ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

389/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚAN ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

390/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚAN ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

391/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚAN ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

392/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚAN ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Φλώρινας

393/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚAN ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Φλώρινας

394/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚAN ΟΜΟΦΩΝΑ

71

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου της Εθνικής παλιγγενεσίας

395/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης του Α.Σ. Φοίνιξ Κοζάνης με το οποίο αιτείται την συμμετοχή μας ως συνδιοργανωτές στο αθλητικό τουρνουά που θα πραγματοποιήσει 25-26 Μαρτίου 2017

396/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για συνδιοργάνωση αγώνων της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων Κορασίδων Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης

397/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις δράσεις και στα έξοδα μετακίνησης αιμοπεταλιοδοτών – του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης (Γέφυρα Ζωής» στη Θεσσαλονίκη για κατάθεση αιμοπεταλίων σε ειδικά κέντρα Αιμοπεταλιαφαίρεσης

398/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για 11ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Κεντροδυτικής Μακεδονίας 2017

399/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

76

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην επετειακή εκδήλωση και θεατρική παράσταση με θέμα «Σμύρνη τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω»που αφορά την Μικρασιατική καταστροφή και θα την πραγματοποιήσει το 5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας 23,24,25, και 26 Μαρτίου στην Πτολεμαΐδα και 1 Απριλίου στην Θεσσαλονίκη

400/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την έκδοση και διάθεση βιβλίων

401/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Γρεβενών στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης εθνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα

402/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης ,του Συλλόγου Καρκινοπαθών Αμυνταίου και Περιχώρων «Μαζί για τη Ζωή»στις 29 Απριλίου 2017

403/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

404/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.  

405/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

406/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

83

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

407/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Καστοριάς

408/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Καστοριάς

409/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας

410/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας

411/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας

412/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας

413/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση δικηγόρου και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

414/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

ΚΟΖΑΝΗ 15/03/2017

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/14-3-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/14-3-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/14-3-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/14-3-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/14-3-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας