Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/9-5-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/9-5-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/9-5-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/9-5-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 95/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων.
2. Έκτος Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση Εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτική Μακεδονίας  στην Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ.

 

96/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση του  κ. Γιαννόπουλου Γρηγορίου ως εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ. και ορίζει τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Καναβό
3. Έκτος Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση πρότασης ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».

 

97/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρότασης ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».
4. Ημερήσιας Διάταξης

7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (7η 2018).

98/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 7η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (7η 2018)
5. Ημερήσιας Διάταξης

8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (8η 2018).

99/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία 8η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (8η 2018)

6.

Ημερήσιας Διάταξης

Tρόπος  Δημοπράτησης  του Έργου:  «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΖΑΝΗ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ(Ε.Ο.3), της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού Έργου: 473.664,71 € (με Φ.Π.Α. 24%).

100/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Κοζάνης “Μαμάτσειο”» Προϋπολογισμού: 72.400,00€ (με Φ.Π.Α.).

101/18  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Διανομής Οικοπέδων χωρίς Τίμημα στους Δικαιούχους, στη Νέα Θέση Μετεγκατάστασης των Κατοίκων που γίνεται για Λόγους Δημόσιας Ωφέλειας

102/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διανομή οικοπέδων χωρίς τίμημα στους Δικαιούχους, στη νέα θέση μετεγκατάστασης των κατοίκων που γίνεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας

9.

Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Πάγιων κατ’ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας ΚΑΕ1232, για τις Ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

103/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη θέσπιση πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας ΚΑΕ1232, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
10. Ημερήσιας Διάταξης

7: Θέσπιση Πάγιων κατ’ αποκοπή Xορηγημάτων Kαθαριότητας ΚΑΕ1232, για τις Ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας.

 

104/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη θέσπιση πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας ΚΑΕ1232, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης  Διαγωνισμού του Έργου: «Αντικατάσταση Στηθαίων Ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο».  

105/18  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου

12. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας – Π.Ε. Καστοριάς για τη  Σύνταξη  Μελέτης  και  Εκτέλεση  του  Έργου:  Αποκατάσταση Οδού Πρόσβασης προς το Πάρκο  Εθνικής Συμφιλίωσης.

106/18  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης

13.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Αντικείμενο «Πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Καστρί Γρεβενών. Αρχαιολογική Έρευνα στην Αρχαία Ακρόπολη: Αρχιτεκτονικά και Οικοδομικά Κατάλοιπα και Καταγραφή των Ευρημάτων».

107/18  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης

 

14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση  Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δήμου Δεσκάτης, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ ΙΔΕΠ), με Aντικείμενο «Διερεύνηση Bιωσιμότητας Tηλεθέρμανσης από Βιομάζα ή Συναφείς Πηγές Ενέργειας, στον Οικισμό της Δεσκάτης και Ανάπτυξη Μοντέλου Πρότυπης Πιλοτικής Μονάδας σε Δημόσια Κτίρια, με Σκοπό τη Διεκδίκηση Χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία», μαζί με το σχέδιο αυτής.

108/18  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης

 

15.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Δήμου Σερβίων – Βελβεντού  για το Έργο «Συντήρηση Εσωτερικής Οδοποιίας στο Τ.Δ. Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

109/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Δήμου Κοζάνης  για το Έργο «Διαμόρφωση Οδού για την Προστασία Ρέματος και Νεκροταφείων του Τ.Δ. Ξηρολίμνης».

110/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση

 

17. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Έγκριση Πρότασης Ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου με Τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».

111/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου με Τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»
18. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Έργου «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ “ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ”  ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

112/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο της προγραμματικής Σύμβασης

 

19.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Υποστήριξη της Μετάβασης προς μια Οικονομία Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα σε Όλους τους Τομείς», του Έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας».

113/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα σε όλους τους τομείς», του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας»
20. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας), της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Φλώρινας και Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ για την Υλοποίηση του Έργου «Μελέτες Διαχείρισης Λυμάτων Νομού Φλώρινας (Δ.Ε. Μελίτης)».

114/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 

21.

Ημερήσιας Διάταξης

26η Έγκριση Εισήγησης Έργου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο  Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

115/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 26η εισήγηση έργου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο  πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016
22. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2018) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

116/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 1 του προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2018) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23 Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1  του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018.

117/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 1  του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018
24. Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση του Προέδρου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γρηγορίου  Γιαννόπουλου λόγω της Παραίτησής του.

118/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση του προέδρου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας: Αγροδιατροφική σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γρηγορίου  Γιαννόπουλου λόγω παραίτησής του και ορίζει τον κ. Καρακασίδη Δημήτριο

 

Κοζάνη 16/5/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κεχαγιάς Φώτιος