Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 63η/28-12-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 63η/28-12-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 63η/28-12-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

2022/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  παράτασης διάρκειας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19

2023/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2020-2021 για την Π.Ε Κοζάνης

2024/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

2025/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης έργου: «Περίφραξη γηπέδου Τ.Κ. Πελαργού»

2026/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου από Γράμμο προς Αετομηλίτσα»

2027/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης τροποποίησης προγράμματος του Αναλυτικού Πίνακα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Κοζάνης 2021

2028/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υποβολή πρότασης υλοποίηση της Πράξης: «Μελέτη για την κατασκευή βιολογικών καθαρισμών των τοπικών κοινοτήτων Δροσοπηγής, Πολυποτάμου, Τριανταφυλλιάς, Ατραπούανάντη του φράγματος Τριανταφυλλιάς»

2029/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης «Η προϊστορική έρευνα του Α.Π.Θ.  στο Β/Δ τμήμα του Ν .Γρεβενών  – Η καταγραφή παλαιολιθικών θέσεων και ευρημάτων στην περιοχή της Σαμαρίνας», μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ΕΡΕΥΝΑΣ

2030/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη Διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

2031/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στη περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων», Προϋπολογισμoύ: 41.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

2032/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:

«Υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 0,33 ΜW στη θέση “Φράγμα Σισανίου” της ΔΕ Ασκιού του Δήμου Βοΐου της ΠΕ Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 700.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

2033/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Ολοκλήρωση εργασιών Αστυνομικού μεγάρου Πτολεμαΐδας» έως  05/03/2022

2034/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Α.Π.Ε – και της  τροποποίησης  της σύμβασης σε ύψος 15% (αρθ.132παρ.2 του Ν.4412/16) του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού  αγροκτήματος Κομνηνάδων  Α΄Φάση» 

2035/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Παράλληλα έργα αναδασμού  στο αγρόκτημα Μελανθίου Δήμου Αργους Ορεστικού»

2036/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη)  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΣ»

2037/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μεταφοράς νηπίου με γονική μέριμνα στην ΠΕ Γρεβενών για το σχολικό έτος 2021-2022

2038/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με λεωφορεία, σύμφωνα με τα  επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

2039/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση τμημάτων Ε.Ο.3, Επ.Ο.42 και Επ.Ο.43»

2040/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδού περιφερειακός Μελίτης-Τ.Κ. Σκοπού»

2041/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης, για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, γνωστοποιήσεων και προκηρύξεων για προσλήψεις προσωπικού (πλην μονίμου)

2042/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΡΑ, για περίοδο δύο μηνών, λόγω επείγοντος και λόγω προληπτικών μέτρων προστασίας Δημόσιας Υγείας λόγω έξαρσης της πανδημίας covid-19

2043/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
23
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την  προμήθεια βασιλόπιτας και κερασμάτων για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συμβουλίου

2044/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

2045/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

2046/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

2047/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

2048/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

2049/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ σύστασης των ακόλουθων επιτροπών:

α) συγκρότησης  τριμελούς επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών, όσο αφορά το έτος 2022

β) συγκρότηση  τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων, όσο αφορά το έτος 2022,

γ) συγκρότηση  τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών και αυτών που αφορούν τις Δημόσιες Σχέσεις και την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και οργάνωση συνεδρίων και της διαφημιστικής προβολής για το έτος 2022,

δ) Την ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης  τριμελούς επιτροπής γνωμοδότησης άχρηστου υλικού για το έτος 2022,

ε) Την ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης  μελών για τεχνικές διευκρινήσεις στις ανωτέρω επιτροπές διαγωνισμού για το έτος 2022

2050/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού 3.000,00€ για την Διαχείριση – αποτέφρωση νεκρών αιγοπροβάτων

2051/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 28/12/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ