Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/25-2-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/25-2-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/25-2-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/25-2-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Εξειδίκευση των Κλάδων και Κατανομή των Θέσεων Τακτικού Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που Εγκρίθηκαν στο Πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού  Έτους 2021

54/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εξειδίκευση των κλάδων και την κατανομή των θέσεων τακτικού προσωπικού της Π.Δ.Μ. που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού έτους 2021
2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για την υγιή επιχειρηματικότητα και την εργασία

55/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη λήψη απόφασης για την υγιή επιχειρηματικότητα και την εργασία
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου υπομνήματος σχετικά με την ανάγκη ενημέρωσης του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) για την «Έγκριση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού»

56/21 Αναβολή του θέματος

 

Κοζάνη 26/2/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/25-2-2021 συνε δρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/25-2-2021 συνε δρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/25-2-2021 συνε δρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/25-2-2021 συνε δρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/25-2-2021 συνε δρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/25-2-2021 συνε δρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/25-2-2021 συνε δρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/25-2-2021 συνε δρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας