Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/17-2-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/17-2-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/17-2-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/17-2-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 32/21 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Καθορισμός του ύψους του Ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών, στην Π.Ε. Κοζάνης

33/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον καθορισμό του ύψους του Ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών, στην Π.Ε. Κοζάνης
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Πρόγραμμα ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων για το έτος 2021

34/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα Πρόγραμμα ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων για το έτος 2021

4.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου ανάθεσης για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α)Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β)των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ)των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού 426.802,48 € (συμπ. Φ.Π.Α)

35/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο ανάθεσης για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β)των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ)των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού 426.802,48 € (συμπ. Φ.Π.Α)
5.      Ημερήσιας Διάταξης

2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (2η/2021)

36/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση της 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΠΔΜ (2η/2021)
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019”

37/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα  την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου : “Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019”
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος δημοπράτησης ανάθεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»Προϋπολογισμού: 1.670.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

38/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

8.     

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Συνοπτικός διαγωνισμός), σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 για το έργο: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού & αποκατάσταση λιθορριπής προστασίας θεμελίωσης γέφυρας χειμάρρου Τ.Κ. Κομνηνών» Προϋπολογισμού: 38.700,00€ (με Φ.Π.Α.)

39/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση  τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 για το έργο: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού Κορυφής – όρια Γρεβενών (Αρ. 30)» Προϋπολογισμού: 398.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

40/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
10.   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Συνοπτικό Διαγωνισμό), σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 για το έργο: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού» Προϋπολογισμού: 41.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

41/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
11.   Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος δημοπράτησης του έργου «Παράλληλα έργα αναδασμού  αγροκτήματος Κομνηνάδων  Α΄Φάση» προϋπολογισμού 200.000,00€

42/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

12.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του έργου: «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι», Προϋπολογισμού  1.000.000,00€.

43/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
13.   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του έργου της ΠΕ  Καστοριάς: «Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι – Γράμμος», Προϋπολογισμού  1.500.000,00€. 

44/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
14.   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του  έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Αγίου Αντωνίου Δ. Καστοριάς» της Π.Ε.Καστοριάς, προϋπολογισμού 1.150.000,00€

45/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
15.   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του  έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Κρανιώνας Δ. Καστοριάς» της Π.Ε. Καστοριάς, προϋπολογισμού 700.000,00€

46/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
16.   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ   ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021 – 2022»

47/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

17.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση  Η/Μ  Εγκαταστάσεων Κτιρίου  (2ος όροφος) Περιφερειακής  Ενότητας Καστοριάς» Προϋπολογισμού 60.000,00€

48/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
18.   Ημερήσιας Διάταξης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε Καστοριάς

49/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ανάγκες συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε Καστοριάς
19.   Ημερήσιας Διάταξης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο 2020».

50/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο 2020».
20.   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση Επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Δήμου Βοΐου» Προϋπολογισμού: 1.785.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

51/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

21.  

Ημερήσιας Διάταξης

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (3η/2021)

52/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση της 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΠΔΜ (3η/2021)
22.   Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση επί των τελευταίων εξελίξεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το ρόλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως πυλώνας ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας

53/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση απόφασης που έχει ως εξής:

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λόγω της συμβολής του στην Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσου της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της συμμετοχής του στην κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα καλείται να διαδραματίσει εν όψει και της μετάβασης στη μετά λιγνίτη εποχή ένα σημαντικό ρόλο. Κρίνετε λοιπόν απαραίτητο ένα κρίσιμο μέγεθος τόσο από πλευράς αριθμού φοιτητών, όσο και από αριθμό τμημάτων γι’ αυτό και δεν πρέπει να συρρικνωθεί.

 

Κοζάνη 18/2/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό