Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 56η/19-11-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 56η/19-11-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 56η/19-11-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Απόφασης Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας επί του Πρακτικού Νο 38/09-11-2021 που Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα του αριθ. 7/157903/18-10-2021 Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την  «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 Νομού Φλώρινας»

1723/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1724/21  
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1725/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης από την Π.Ε. Φλώρινας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτική Μακεδονία, Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας (ΟΧΕ), της πράξης «Μελέτη για την κατασκευή – βελτίωση Ε.Ο. 15 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 Φλώρινας – Καστοριάς μέχρι το μεθοριακό σταθμό Λαιμού»

1726/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 6οΧΛΜ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ», Προϋπολογισμού: 74.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

1727/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2019» έως 31/12/2021

1728/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου» έως 11-12-2021

1729/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αστυνοΜικού Μεγάρου ΠτολεΜαϊδας» έως 05/12/2021

1730/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022», Προϋπολογισμού: 68.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

1731/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της τροποποιημένης διακήρυξης του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

1732/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  1ου  Α.Π.Ε. και  1ης   Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων στο επ. οδ. δίκτυο 2020»

1733/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020»

1734/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου:
«Αποκατάσταση φθορών – Σύνδεση αγροτικών δρόμων – Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»

1735/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΕΛΟΥΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ»

1736/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού : 181.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

1737/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.15 ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ» Προϋπολογισμού 37.131,09 € (πλέον Φ.Π.Α.)

1738/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης της ΣΑΜΠ 041, με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ  Χ.Θ. 35+500 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ»

1739/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου  Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού  της με αρ. Διακήρυξης  7/2021 για την “Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και εκτέλεση ειδικών ελέγχων στους αναβατήρες του χιονοδρομικού κέντρου Βιτσίου”, προϋπ/σμού 121.892,00 € με ΦΠΑ»

1740/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού  αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια (1) ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), 100.000,00€ με ΦΠΑ, της με αρ. Διακήρυξης  6/2021 για την «Προμήθεια  ενός (1) οχήματος – Ελκυστήρα-Τράκτορα  και δύο (2) μηχανημάτων έργου, (1) ενός Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader)  και (1) ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), προϋπ/σμού 650.000 € με ΦΠΑ»

1741/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 33/01-11-2021 Αγόνου Δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

1742/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Νο 34 αξιολόγησης ένστασης της ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά των αποφάσεων 1404/2021 και 1614/2021 της Ο.Ε., με τις οποίες κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στους προσωρινούς και οριστικούς αναδόχους αντίστοιχα για την «Προμήθεια  υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2021» με ΑΔΑΜ «21PROC009122835»

1743/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 35 Διαπραγμάτευσης της 03-11-2021 για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2021-22 και των αναδόχων αυτής

1744/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 36 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα του αριθ. 8/154489/13-10-2021  Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριο 2021 έως και Οκτώβριο 2022»

1745/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 37 Διαπραγμάτευσης της 05-11-2021 για την ανάθεση ενός νέου δρομολογίου μεταφοράς ενός μαθητή Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2021-22 και του αναδόχου αυτής

1746/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 38 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα του αριθ. 7/157903/18-10-2021 Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την  «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 Νομού Φλώρινας»

1747/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
26
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 39 Διαπραγμάτευσης της 11-11-2021 για την ανάθεση ενός νέου διπλού δρομολογίου μεταφοράς με οκταθέσιο ταξί δεκαέξι (16) μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2021-22 και του αναδόχου αυτής

1748/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1749/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με λεωφορεία, σύμφωνα με τα  επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1750/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1751/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προς  διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1752/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής για την αξιολόγηση των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης ως προς την καταλληλόλητα κυκλοφορίας καθώς και για την σύνταξη καταλόγου όσων από αυτά κριθούν ακατάλληλα προκειμένου να αποσυρθούν από την κυκλοφορία

1753/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1754/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1755/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1756/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της αρίθμ 886/21 (ΑΔΑ: Ω3557ΛΨ-ΕΦΟ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

1757/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός βλάστησης οδικού δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου»

1758/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Κοπή κλαδιών – αποψίλωση οδικού δικτύου Δήμου Πρεσπών»

1759/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δεύτερη παράταση του χρόνου ισχύος της αριθμ. 8291/21-01-2021 (ΑΔΑ ΨΥΘΕ7ΛΨ-ΜΟ5) σύμβασης της σύνταξης έκθεσης εκτίμησης της αξίας της ακίνητης περιουσίας ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης και ΕΔΡΑΣ)

1760/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών

1761/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

1762/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για υπηρεσίες αναλύσεων δειγμάτων γουνοφόρων ζώων για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2

1763/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.882,80 € για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης και περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων στο νέο Διοικητήριο της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα

1764/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.798,00 € για την ανάθεση της προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση – επισκευή βλαβών ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης & Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα

1765/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.455,20 € για την ανάθεση του ετήσιου ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων στο νέο Διοικητήριο της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα

1766/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολ/δας» 

1767/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης υπέρ ΔΕΔΗΕ για τον ισόπεδο κόμβο νότιας εισόδου Τσοτυλίου

1768/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς

1769/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών

1770/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας

1771/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1772/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1773/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1774/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1775/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1776/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1777/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος κας Κυριακίδου Καλλιόπης

1778/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  κ. Κιάνα Στέργιο

1779/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση της αριθμ. 1701/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

1780/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών και της Προέδρου του Π.Σ. στην 30η/2021 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

1781/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 30η/2021 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

1782/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 19/11/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ