Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 57η/17-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 57η/17-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
           1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 μετά την αριθμ.πρωτ.858/04-12-2020 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 μετά την αριθμ.πρωτ.858/04-12-2020 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

1842/20 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

           2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση Πρακτικού Νο 33 Αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του  α/α 92588/2020 ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισµού και της υπ’ αριθ. 8/150946/20-10-2020  διακήρυξης της Π.Ε. Φλώρινας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος, λαμπτήρων LED, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και συστήματος ΒΕMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας»

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση Πρακτικού Νο 33 Αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του  α/α 92588/2020 ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισµού και της υπ’ αριθ. 8/150946/20-10-2020  διακήρυξης της Π.Ε. Φλώρινας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος, λαμπτήρων LED, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και συστήματος ΒΕMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας»

1843/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
           3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση Τροποποίησης της υπ.αριθμ 1781/20 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

1844/20 εγκρίθηκε ομόφωνα

 

ΚΟΖΑΝΗ 17/12/20

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 57η/17-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 57η/17-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 57η/17-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: