Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/31-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/31-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προγραμματισμό υπερωριών και εκτός έδρας μηνός Ιανουαρίου 2019

4013/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

4014/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (Ι) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΕΠ 541 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2014ΕΠ54100002 (ΕΔΡΑ) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ (ΕΔΡΑ)/ΠΔΜ, ΕΤΟΥΣ 2018»

4015/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ τους ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)

4016/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4017/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

4018/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

4019/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

4020/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ) ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

4021/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΧΕΠ ΚΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ) ΕΔΡΑΣ

4022/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΧΕΠ ΚΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ μΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 27Η/2018

4023/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

4024/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 54η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

4025/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (διαπραγμάτευσης) παροχής υπηρεσιών «Δημιουργίας master plan για τη διαχείριση των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, καταγραφή ρεμάτων, καθαρισμός προτεραιοτήτων με βάση τις ενδεικτικές πλημμύρες, ετήσιος προϋπολογισμός έργων και τεύχη δημοπράτησης εργολαβίας

4026/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 3388/18 απόφασης της Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού της μελέτης:  ΣΑΜΠ 041 με κωδικό MIS 2017ΜΠ04100002 «Βελτίωσης του οδικού τμήματος Κοζάνη – Αεροδρόμιο της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3», προεκτειμώμενης αμοιβής 381.987,67 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

4027/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα – Βίτσι»

4028/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών:  α) Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής αφανών Εργασιών – Κόστος εξακρίβωσης τιμών εμπορίου και γ) χαρακτηρισμός φυσικού εδάφους για το έτος 2019

4029/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότηση Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών για έργα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000,00 €, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α.

4030/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο:  «Προσπέλαση ρεμάτων σε διάφορες θέσεις στην Π.Ε. Κοζάνης»

4031/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο:  «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ. Οδό (7) από διασταύρωση Ε.Ο. (3) Κοζάνη – Λάρισα προς όρια Π.Ε. Γρεβενών»

4032/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Επισκευή – Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων»

4033/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου:  ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002 «Νέες κατασκευές – Συντήρηση Οδικού Ηλεκτροφωτισμού 2019 – 2020», προϋπολογισμού 938,000,00 € (με Φ.Π.Α.)

4034/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου:  ΣΑΕ 205 (ενάριθμο 2007ΣΕ20500137) και ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2016ΕΠ54100000)  «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο Διοίκησης της ΠΔΜ, στη ΖΕΠ Κοζάνης» προϋπολογισμού 320.000,00 € (σύμβαση 146.122,48 € με Φ.Π.Α.)

4035/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου:  ΣΑΕΠ 541 «Κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης μεταβατικού επιχώματος στο 32ο χλμ της Ε.Ο. Φλώρινας – Κοζάνης (νέο τμήμα)» προϋπολογισμού 24.000,00 € (σύμβαση 22.971,00 € με Φ.Π.Α.)

4036/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

4037/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM εκτυπωτή τύπου SAMSUNG-HP MLT-R116, SEE BLACK, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

4038/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

4039/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019

4040/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανου Μπίρου

4041/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού (RAID Controller HP/Compaq Type 120978-001 2set) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ»

4042/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού (RAID Controller HP/Compaq Type 120978-001 2 Set) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

4043/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου:  «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης»

4044/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης»

4045/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Διαφημιστική καταχώρηση με θέμα το Γεωπάρκο Γρεβενών – Κοζάνης: Από την πρόταση στο δρόμο για την ένταξη στην UNESKO»

4046/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας:  «Διαφημιστική καταχώρηση  με θέμα Τοπικά προϊόντα Γρεβενών: Τυροκομικά και Αλεύρι»

4047/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

4048/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

4049/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

4050/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής ποσού 1.350.000,00 €, ΣΑΕΠ 541, μηνός Δεκεμβρίου 2018

4051/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής ποσού 80.000,00 € – 3η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041, μηνός Δεκεμβρίου 2018

4052/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.600,00 €, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

4053/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 5.113,75 €, από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

4054/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 417.640,00 €,  1η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541, μηνός Δεκεμβρίου 2018

4055/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 4.500.000,00 €, 2η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541, μηνός Δεκεμβρίου 2018

4056/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 8.300.000,00 €, 3η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541, μηνός Δεκεμβρίου 2018

4057/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 113.700,00 €, 1η κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 005/2), μηνός Δεκεμβρίου 2018

4058/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 700.000,00 €, 3η κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 041), μηνός Δεκεμβρίου 2018

4059/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 16.000,00 €, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

4060/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Διαφημιστική καταχώρηση με θέμα τη Βάλια Κάλντα: «Ένας τουριστικός προορισμός στα Γρεβενά για όλο το χρόνο»

4061/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Διαφημιστική καταχώρηση με θέμα:  «Ανάδειξη Μεταβυζαντινών Μνημείων Παρουσίαση της καταγραφικής Έρευνας του ΤΕΕ/Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας»

4062/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 3778/18 (ΑΔΑ: 7Χ7Β7ΛΨ-Ζ0Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την απευθείας ανάθεση για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο θεσμό:  «BRAVO sustainability Dialogue & Awards 2018»

4063/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος συμβάσεων

4064/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΚΟΖΑΝΗ 3/1/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/31-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/31-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/31-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας