Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/4-1-19 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/4-1-19 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/4-1-19 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση έκδοσης χεπ και ορισμός υπολόγου

1/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση έκδοσης χεπ και ορισμός υπολόγου

2/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση έκδοσης χεπ και ορισμός υπολόγου

3/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση έκδοσης χεπ και ορισμός υπολόγου

4/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση έκδοσης χεπ και ορισμός υπολόγου

5/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ 4/1/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ