Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/27-9-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/27-9-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/27-9-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης δημοσιών σχέσεων (Φιλοξενίας ) Π.Ε. Γρεβενών

1414/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του περιφερειακού συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

1415/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση νέων δρομολογίων   μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2022-2023   

1416/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1417/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 4ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2022 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

1418/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Προσωρινός μειοδότης) του έργου: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

1419/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των Πρακτικών Ι και ΙΙ διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΔΜ»

1420/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία VMs για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

1421/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 12 της Διαπραγμάτευσης της 22-9-2022 για την ανάθεση αδιάθετων και νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2022-23 και των αναδόχων αυτής 

1422/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου, μεταφοράς ενός Νηπίου από τον Άγιο Παντελεήμονα προς το Ειδικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας, και προσθήκης σε αυτό συνοδό με σκοπό την ασφαλή μεταφορά του νηπίου 

1423/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της αναλυτικής διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και της διεξαγωγής του Ανοικτού Διαγωνισμού για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE SAFE-CROSSING», προϋπολογισμού 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% αυτής 

1424/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

α) Ακύρωση της υπ΄αριθ. 1231/22 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και β) ΕΓΚΡΙΣΗ βα) συμπληρωματικής υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών και ββ) της δαπάνης και  αποδοχή επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης

1425/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος  ποσού από λογαριασμό της  Π.Ε. Καστοριάς

1426/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

1427/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Πληρωμή ετήσιας συνδρομής συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο δίκτυο AREPO

1428/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ακύρωση εν μέρει της υπ’ αριθμ. 1009/22 (ΑΔΑ: 62ΥΛΨ-4Ψ8) Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

1429/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών για την συνδιοργάνωση του αγώνα Kastraki Trail με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Γρεβενών

1430/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων ποδοσφαίρου στο ΔΑΚ Κοζάνης» 

1431/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ» 

1432/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.500,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΔΜ 

1433/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1434/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1435/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1436/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1437/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 27/9/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ