Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/12-10-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/12-10-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/12-10-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 28 της Διαπραγμάτευσης της 08-10-2021 για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2021-22 και των αναδόχων αυτής

1547/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ακύρωση της αριθ. 1400/2021 Απόφασης της Ο.Ε. και έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού προϋπολογισμού 264.926,88 € με ΦΠΑ για την ανάδειξη αναδόχου «Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 Π.Ε. Φλώρινας», και των νέων όρων της Διακήρυξης»                

1548/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με λεωφορεία, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1549/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1550/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1551/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με λεωφορεία, σύμφωνα με τα  επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1552/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα  αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1553/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού  κατακύρωσης του  Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής  ύλης  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ

1554/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ           

1555/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, για περίοδο δύο μηνών, λόγω επείγοντος και λόγω προληπτικών μέτρων προστασίας Δημόσιας Υγείας λόγω έξαρσης της πανδημίας covid-19

1556/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης    ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συνδρομή στην επίβλεψη έργων και μελετών της Π.Ε. Καστοριάς περιόδου 2021-2023» προϋπολογισμού: 379.401,03€ (με Φ.Π.Α.)

1557/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας που αφορά το έργο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.», σύμφωνα με το Άρθρο 100, του Ν.3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

1558/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του «Ανοικτού Ηλεκτρονικού    Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας:

1) Φύλαξη Διοικητηρίου Κοζάνης (Δημοκρατίας 27) (CPV 79713000-5)

2) Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (θέση Αγροκήπιο) (CPV 79713000-5)»

1559/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση δαπάνης για την συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο εορτασμού των Ελευθέριων της πόλεως της Πτολεμαϊδας την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

1560/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΗΝ 26η/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1561/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 26η/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1562/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής οδού από Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων προς Σιάτιστα θέση “Μπούνος”» Προϋπολογισμού: 472.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

1563/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 για το έργο: «Βελτίωση οδού Φράγματος Σισανίου έως Ιερά Μονή Παναγιάς» Προϋπολογισμού: 720.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

1564/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2021-2022» Προϋπολογισμού: 68.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

1565/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων» Προϋπολογισμού: 41.000,00 (με Φ.Π.Α.)

1566/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για το Σχεδιασμό και Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 157, του Ε.Π.Δ. Μακεδονία 2014-2020 για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς»  προϋπολογισμού 20.000 με ΦΠΑ

1567/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης»   προϋπολογισμού: 529.000€ (με Φ.Π.Α.)

1568/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2021 προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών

1569/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κατάργηση της 1272/43ης/13ο/24-8-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΕΓΚΡΙΣΗς της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω τροποποίησης των όρων της Αναλυτικής Διακήρυξης της οποίας η έναρξης ισχύος καθορίζεται από 01/09/2021 και ΕΓΚΡΙΣΗ εκ νέου της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ν. 4782/2021

1570/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 46.100,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

1571/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 181.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

1572/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης της ΚΑΠ – ΚΑΕ 978977 Ε.Φ.073, με τίτλο: «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.15 ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

1573/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2021-2022

1574/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας, ΕΓΚΡΙΣΗ τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, προμήθειας τροχοφόρου υδραυλικού εκσκαφέα (Τσάπα) για τις ανάγκες της Δ.Τ.Ε Π.Ε Κοζάνης

1575/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 25 της Διαπραγμάτευσης της 04-10-2021 για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2021-22 και των αναδόχων αυτής

1576/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 26 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών του αριθ. 5/119806/06-08-2021 Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2021 έως και Οκτώβριο 2022 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και το ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2022»

1577/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με λεωφορεία, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1578/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕπανΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου  Α2 Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού  της με αρ. Διακήρυξης  6/2021 για την «Προμήθεια  ενός (1) οχήματος – Ελκυστήρα-Τράκτορα  και δύο (2) μηχανημάτων έργου, (1) ενός Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader)  και (1) ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), προϋπ/σμού 650.000 € με ΦΠΑ»

1579/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19

1580/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζίτζιφος»

1581/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση φθορών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και επισκευή εξωτερικού στεγάστρου στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας»

1582/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια αγωγών για την αποκατάσταση βλαβών στο αρδευτικό Δίκτυο του ΤΟΕΒ Σερβίων»

1583/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση απόφασης της υπ΄ αριθμ. 426/21 απόφασης της Ο.Ε. της ΠΔΜ ΕΓΚΡΙΣΗς ορισμού του  Δικηγόρου Καστοριάς

1584/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση απόφασης της υπ΄αριθμ. 427/21 απόφασης της Ο.Ε. της ΠΔΜ ΕΓΚΡΙΣΗς ορισμού του  Δικηγόρου Καστοριάς

1585/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 428/21 απόφασης της Ο.Ε. της ΠΔΜ ΕΓΚΡΙΣΗς ορισμού του  Δικηγόρου Καστοριάς

1586/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός Δικηγόρου

1587/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραχώρησης χρήσης γραφείου στο κτίριο του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας για τη στέγαση υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

1588/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Π.Ε. Κοζάνης

1589/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

1590/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την απολύμανση του πρώην Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοζάνης

1591/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την εύρυθμη λειτουργία του αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Π.Δ.Μ.

1592/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για άμεση προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού

1593/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την ηλεκτροδότηση της υπό ανέγερση εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Κλείτους

1594/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης

1595/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1596/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών

1597/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1598/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1599/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Γρεβενών στη συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ» με την επωνυμία «KASTRAKI TRAIL RUNNING 2021»

1600/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 12/10/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ