Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/19-10-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/19-10-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/19-10-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση προς  διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1601/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1602/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού Νο 29 Διαπραγμάτευσης της 15-10-2021 για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2021-22 και του αναδόχου αυτής

1603/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
4
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού Νο 30 Διαπραγμάτευσης της 18-10-2021 για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2021-22 και του αναδόχου αυτής

1604/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
5
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Κιάνα Στέργιο

1605/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
6
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

1606/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
7
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση γνωμοδότησης

1607/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
8
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε κ ισχύει, για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΑΣΑ – ΕΛΑΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 2.730.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

1608/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ», Προϋπολογισμού: 69.600,00 € (με Φ.Π.Α.)

1609/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης της από 25-6-2021 Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης «Διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025» έως την 31η-12-2021

1610/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και  1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0 6 προς Λάγκα – Βράχο»

1611/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του σχεδίου και των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υλοποίηση της Πράξης: «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών»

1612/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας με την «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» (ΜΟΔ Α.Ε) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα»

1613/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Πρακτικού Νο 27 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών του αριθ. 6/129698/27-08-2021 συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την «Προμήθεια  υλικών -ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & και μηχανημάτων  έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2021»

1614/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Ι πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: “Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου”»

1615/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Παράτασης διάρκειας σύμβασης των Εργασιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ», προϋπολογισμού 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

1616/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση κατάργησης της 1356/45ης/11ο/07-9-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Έγκρισης της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., λόγω τροποποίησης των όρων της Αναλυτικής Διακήρυξης της οποίας η έναρξης ισχύος καθορίζεται από 01/09/2021 και Εγκριση της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του  ν. 4782/2021..

1617/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση πρακτικού II Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Διεθνή  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2021 – 2022 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

1618/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ
19
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΟ  ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΕΝΤΖΙΩΝ»

1619/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021 προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1620/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής

1621/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Κατασκευή εκκενωτή στη δεξαμενή Δ4 αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Βελβεντού»

1622/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού 36η Philoxenia  – Θεσσαλονίκη 2021

1623/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

1624/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

1625/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

1626/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

1627/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1628/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1629/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            30          
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης Σύμβασης της Ρασπόπτσης Παντ. Νικόλαος ΕΠΕ για την Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα της Π.Ε. Φλώρινας έως 31-12-2021»

1630/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            31           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση λύσης Σύμβασης επισκευής και συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2021, συνολικού ποσού 4.351,13€

1631/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            32           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 21.120,00€  για «ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», για τα έτη 2021-2022

1632/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            33           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 22/2021

1633/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            34           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1634/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            35          
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας (Προμήθεια Ελαστικών)

1635/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            36           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας (Προμήθεια Ειδών Ένδυσης)

1636/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            37           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια γάλακτος προς κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (χρονικό διάστημα 1/10/2021 έως 31/12/2022)

1637/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            38           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού I  που αφορά στον  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων τριακοσίων (2300) τόνων αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2021-2022»

1638/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
            39           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Μετακίνησης της Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου

1639/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 19/10/2021

O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ