Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/5-10-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/5-10-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/5-10-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση προς  διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1510/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1511/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1512/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1513/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου

1514/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παραχώρηση του Δασικού φυτωρίου του Άργους Ορεστικού

1515/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Δημιουργία – Λειτουργία Ειδική Μονάδα Οδοντοθεραπείας με δυνατότητα παροχής οδοντιατρικής θεραπείας για άτομα με ειδικές ανάγκες υπό γενική αναισθησία»Προϋπολογισμός: 25.000,00 € (Με Φ.Π.Α.)

1516/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών και β) ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και  αποδοχή επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης

1517/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού –  Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)»  και προϋπολογισμό 266.000 ευρώ με ΦΠΑ

1518/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας και όρων του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού  Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΧΚ ΒΙΤΣΙΟΥ» Προϋπολογισμός του διαγωνισμού χωρίς ΦΠΑ: 98.300,00 €. ΚωδικοίCPV: CPV:  42418200 CPV: 45234220

1519/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 6ης τροποποίησης του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

1520/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Εγκριση του 1ου  Α1 Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού  της με αρ. Διακήρυξης  6/2021 για την «Προμήθεια  ενός (1) οχήματος – Ελκυστήρα-Τράκτορα  και δύο (2) μηχανημάτων έργου, (1) ενός Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader)  και (1) ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), προϋπ/σμού 650.000 € με ΦΠΑ»

1521/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ακύρωση της αριθ. 756/21 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων και ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΠΔΜ» που εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό MIS 5049251 του Άξονα Προτεραιότητας 6 – Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους»

1522/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας, ΕΓΚΡΙΣΗ τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, προμήθειας και εγκατάστασης τριών (3) σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, του υποέργου 1 της Πράξης Δράσεις Βελτίωσης της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικό ΟΠΣ 5049251, του Άξονα προτεραιότητας 6 – Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, του Ε.Π Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

1523/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας, ΕΓΚΡΙΣΗ τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας 41.574 λίτρων φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Έδρας συνολικού προϋπολογισμού 49.888,80€ (συμπ ΦΠΑ) για τα έτη 2021-2022

1524/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού II (κατακύρωσης) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2021-2022 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1525/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ
17
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του ΠΡΑΚΤΙΚOY II (κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας και μεταφοράς 5.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό  αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης

1526/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ
18
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙΙ της διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας, της μελέτης: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ «ΔΥΤ. ΑΞ. ΟΡ. ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ – ΠΡΕΣΠΕΣ, Τμήμα 1 Τ.Ε.Ι. – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ»

1527/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης (παραχώρησης χρήσης) υλικού Π.Ε. Καστοριάς

1528/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα της Π.Ε. Φλώρινας το διάστημα Νοέμβριος 2021 – Οκτώβριος 2022, και των όρων της Διακήρυξης

1529/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με λεωφορεία, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1530/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 21/2021

1531/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας

1532/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 Π.Ε, Φλώρινας»

1533/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την «Αντικατάσταση ψευδοροφής στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»

1534/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης β’ συμπληρωματικής πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός για την Π.Ε. Φλώρινας (2021)»

1535/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας

1536/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1537/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας  (CPV 79713000-5) για  διάστημα για ενός μήνα

1538/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
            30           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση του Δήμου Βοίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εκδήλωση προβολής του Δήμου Βοίου που θα διεξαχθεί το διήμερο 8-9 Οκτωβρίου 2021 στην Θεσσαλονίκη

1539/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΑΝΑΒΟΛΗ

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

            31          
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Άσκησης δύο (2) σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Β΄ εξαμήνου 2021

1540/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            32           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών

1541/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            33           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

1542/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            34           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1543/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            35           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

1544/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            36           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

1545/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
            37           ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος εκτός έδρας

1546/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 5/10/2021

O ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ