Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/27-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/27-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Διάθεσης (Παραχώρηση Χρήσης) Αναλώσιμου και μη Υλικού

3618/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

3619/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3620/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Προγραμματισμου υπερωριών και εκτός έδρας, μηνός Δεκεμβρίου 2018

3621/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ή μη του πρακτικού τροποποίησης της αριθμ. 162592/13690/07-09-2018 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -Έδρας 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης

3622/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ή μη πρακτικού V (κατακύρωσης) του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3623/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας

3624/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-2019

3625/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

3626/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

3627/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αναμετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2018

3628/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την τηλεοπτική αναμετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2018

3629/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αναμετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2018

3630/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αναμετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2018

3631/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αναμετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2018

3632/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την τηλεοπτική αναμετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2018

3633/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αναμετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2018

3634/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αναμετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2018

3635/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αναμετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2018

3636/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αναμετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2018

3637/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

3638/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 24/2018

3639/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
23 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την εορταστική ημερίδα του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ «Οι Αγιοι Πάντες» Νομού Κοζάνης που θα πραγματοποιηθεί της 28ης Νοεμβρίου 2018

3640/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Προμήθεια σταθερού και φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ανάγκη υλοποίησης του διασυνοριακού έργου με το ακρωνύμιο COMPLETE,που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg IPA II Cross Border Cooperation ProgrammeGREECE ALBANIA 2014- 2020»

3641/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση Πρακτικού No 34 Αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αριθ. 6/2018 Διαγωνισμό για την Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2018 έως και. Οκτώβριο 2019 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας

3642/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

26

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επείγουσα προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε Κοζάνης

3643/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπάνης για τη μεταφορά νοσοκομειακού υλικού στο Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο

3644/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στο 1° Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων ΜΕ θέμα «Μουσική και Ελευθερία», που θα διοργανώσει ο Δήμος Βοίου από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2018 στην Σιάτιστα ΚΑΙ Την ανάθεση της συγκεκριμένης δαπάνης στον ΚΩΝ/ΝΟ ΜΑΛΟΥΤΑ

3645/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

3646/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, έτους 2018, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.»

3647/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση Εθνικού Οδικού Δικτύου στην περιοχή της Τ.Κ. Μηλιάς της Π.Ε. Γρεβενών αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/ Π.Δ.Μ.»

3648/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 3.147.172,15 €

3649/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξυγίανση-Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-Κατασκευή ΧΥΤΑΜ»

3650/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τεχνική-Επιστημονική υποστήριξη για την Εξυγίανση-Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-Κατασκευή ΧΥΤΑΜ»

3651/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 5ης παράτασης Προθεσμίας σύμβασης μελέτης εκούσιου αναδασμού Αγροκτήματος Κομνηνάδων Ν. Καστοριάς

3652/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων Διακήρυξης του έργου: <<Αντικατάσταση στέγης και εργασίες συντήρησης στο Τελωνείο Καστοριάς>>

3653/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: <<Αντικατάσταση στέγης και εργασίες συντήρησης στο Τελωνείο Καστοριάς»

3654/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης της Υπηρεσίας: «Καθαρισμός Ρέματος για την προστασία της γέφυρας Λιανοτοπίου»,Π.Ε.Καστοριάς

3655/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας: <<Καθαρισμός ρέματος για την προστασία της γέφυρας Λιανοτοπίου>>,Π.Ε.Καστοριάς

3656/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018», Προϋπολογισμού δαπάνης # 450.000.00 € #

3657/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018», Προϋπολογισμού δαπάνης # 450.000.00€#

3658/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

3659/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 201419/17088/6-11-2018 (ΑΔΑ: 67ΤΟ7ΛΨ-6ΒΣ) σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την Επισκευή και Συντήρηση μηχανημάτων έργου

3660/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2018-2020

3661/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού 100,00 €, Π.Ε.Καστοριάς

3662/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών

3663/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλιοθήκης με συρόμενες πόρτες και πόρτα για υφιστάμενη ντουλάπα για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης

3664/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (ειδών φαρμακείου) για τον εξοπλισμό φαρμακείου της Δ/νσης Οικονομικού

3665/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την μεταφορά αρχείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης

3666/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης

3667/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

3668/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

3669/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2018-2019

3670/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης συμβάσεων προμήθειας ψυχρής ασφάλτου και προμήθειας, εγκατάστασης και ετήσιας συνδρομής του συστήματος διαχείρισης στόλου των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

3671/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ενός εκ των τριών ανελκυστήρων του κτηρίου της Π.Ε. Καστοριάς

3672/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού που απαιτείται για την επισκευή φωτοτυπικού μηχ/τος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

3673/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

3674/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ασύρματης τηλεφωνικής συσκευής για το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς

3675/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς

3676/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Καστοριάς

3677/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ – ΠΟΡΤΙΤΣΑ», προϋπολογισμού 1.265.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε.Γρεβενών

3678/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βασικού πακέτου συνδρομής σε ψηφιακή βάση δεδομένων και πληρωμή τέλους αρχικής συνδρομής (sakkoulasonline.gr) για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

3679/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης

3680/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3681/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3682/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης και κουτιών αρχειοθέτησης για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών

3683/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αυτόματης σύριγγας εμβολιασμού 5ml για το Τμήμα Κτηνιατρικής,Π.Ε.Γρεβενών

3684/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών (5 τεμ.) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς

3685/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Καθαρισμός χαλιών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη”»,Π.Ε.Γρεβενών

3686/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση του συστήματος δορυφορικού εντοπισμού GPS του Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

3687/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

71

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας προμήθειας μεταλλικών γραμμάτων & αριθμών για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, Π.Ε.Γρεβενών

3688/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών, Π.Ε.Καστοριάς

3689/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών διασκορπιστή άλατος ΜΕ 90763,Π.Ε.Γρεβενών

3690/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Τεχνικών Eργων της Π.Ε. Καστοριάς

3691/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Μεταφορά 238 Φακέλων Σχεδίων Βελτίωσης”»,Π.Ε.Γρεβενών

3692/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού ως υπολόγου – διαχειριστή την Τασούλα Τρύφων ΠΕ/Διοΐκητικού Οικονομικού,Π.Ε.Φλώρινας

3693/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας

3694/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη για την προμήθεια αθλητικού υλικού και έκδοση αφισών-φυλλαδίων στα πλαίσια τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3με3 που διοργανώνει ο Α.Σ. Εορδαίας «ΕΛΠΙΔΑ»

3695/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3696/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη για την προμήθεια του εξοπλισμού που πρέπει να εγκατασταθεί στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής για να υπάρξει εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία σε ζητήματα πυροπροστασίας

3697/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗς δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το σύλλογο Μεσοβούνου στην πολιτιστική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2018

3698/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

82

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗς δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στην  εκδήλωση:  «Γνωρίστε τον Προσκοπισμό», που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2018

3699/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2018 της Π.Ε. Γρεβενών

3700/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 3 καρεκλών γραφείου, για τις ανάγκες του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς

3701/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3702/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3703/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3704/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3705/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3706/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3707/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
91 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη για την Επικοινωνιακή Προβολή της Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2018

3708/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
92 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ – Διάθεση πίστωσης

3709/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
93 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

3710/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

94

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη των πρακτικών Ι και ΙΙ της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης τια τις ανάγκες της 1.  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Εδρας 2.  Της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. Των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης (Αδιάθετα Τμήματα)

3711/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
95 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Νο 33/2018 αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού 7/196209/3104/30-10-2018 για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων) μέχρι 23.440,00 € (με Φ.Π.Α.) για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3712/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
96 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της με απευθείας ανάθεσης προμήθειας σωληνώσεων, για την Π.Ε. Φλώρινας

3713/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
97 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗς δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Α.Μ.Σ. «ΜΕΛΙΤΕΥΣ» Μελίτης, στο Πολιτιστικό διήμερο  που θα πραγματοποιηθεί 1-2 Δεκεμβρίου 2018

3714/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 28/11/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/27-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/27-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/27-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/27-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/27-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας