Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/31-8-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/31-8-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/31-8-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2021-2022, με Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) συνολικού προϋπολογισμού 379.050,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1289/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Α) Ολοκλήρωση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμών, ελέγχου  δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον 2/2020 Διαγωνισμό.

Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης δρομολογίων της 2/2020 διακήρυξης στους  προσωρινούς αναδόχους σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4281/2021.

Γ) Ματαίωση και επανάληψη διαδικασίας με προσφυγή σε   διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, για την σύναψη σύμβασης για τα άγονα δρομολόγια από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 2/2020 μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς του σχολικού έτους 2021-2022

Δ) Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας –Αξιολόγησης-Διαπραγμάτευσης

1290/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμόυ: 5.110.000,00€ με Φ.Π.Α. (Ποσό συμμετοχής της Π.Ε. Κοζάνης: 4.343.500,00€ με Φ.Π.Α)                              

1291/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Υποστήριξη ωρίμανσης έργων της ΕΔΡΑΣ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Προϋπολογισμού: 92.327,80€  (Με Φ.Π.Α.)

1292/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Εργασίες μετατροπής του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Σερβίων σε κτίριο του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων» Προϋπολογισμού: 207.620,00€  (Με Φ.Π.Α.)

1293/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Ανέγερση μνημείου Χρύσανθου Θεοδωρίδη» Προϋπολογισμού: 10.000,00€  (Με Φ.Π.Α.)

1294/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης» Συνολικού Προϋπολογισμού: 2.373.387,10 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

1295/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Σαρανταπόρου» Π.Ε. Καστοριάς

1296/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ –Α΄ΦΑΣΗ» Π.Ε. Καστοριάς

1297/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση Φωτισμού Εθνικού-Επαρχιακού Οδ. Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

1298/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  Ι πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Βαρικού» Π.Ε. Φλώρινας

1299/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου του έργου: «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Συντήρησης ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ»

1300/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού IΙ της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021 – 2022» Προϋπολογισμού 371.988,33 € (με Φ.Π.Α.)

1301/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙI του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 56.564,11 € (με Φ.Π.Α. 24%)

1302/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 46.100,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

1303/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων δρομολογίων για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς του σχολικού έτους 2021-2022

1304/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2020-2021 για το χρονικό διάστημα έως 30-06-2022

1305/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1306/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1307/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση αδιάθετων δρομολογίων του Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων και τις απαιτούμενες τροποποίησεις, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1308/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορούν στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλευρικών ενημερωτικών πινακίδων για τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων με άγρια ζώα και πληροφοριακών πινακίδων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING»

1309/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 7.000 τεμαχίων χειρουργικών γαντιών βινυλίου, μιας χρήσης για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊου Covid – 19

1310/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης, για την προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών & εργασιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα έργου της Δ.Τ.Ε Έδρας ετών 2021-2022-2023

1311/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πολυετούς υποχρέωσης καθώς και προδέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 358.103,56 € για τη διεξαγωγή διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών για τα έτη 2022-2023 για την κάλυψη αναγκών της ΠΕ Καστοριάς

1312/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της με αρ. 1398/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ (ΑΔΑ: 66ΛΨ7ΛΨ-ΖΔ7)

1313/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Διαγράμμιση επαρχιακών οδών Π.Ε. Κοζάνης»

1314/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Σκοπευτικού Ομίλου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Πανελλήνιου Αγώνα Σκοποβολής στις 3-4-5 Σεπτεμβρίου του 2021

1315/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του 4ου αγώνα ανωμάλου δρόμου την 5η Σεπτεμβρίου του 2021 στη Λευκοπηγή Κοζάνης

1316/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνδιοργάνωση στην επιστημονική ημερίδα «Έρευνα και Καινοτομία στη Σύγχρονη Επιστήμη»

1317/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνδιοργάνωση στις εκδηλώσεις «Αυλή των ασμάτων και των θεαμάτων»

1318/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνδιοργάνωση στις εκδηλώσεις μνήμης «ΙΩΝΕΙΑ 2021»

1319/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 18η/2021

1320/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά εκ παραδρομής παράλειψη εκτέλεση απόφασης 114/20  του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, για δικαστική δαπάνη, της ενάγουσας εταιρείας «Στεφανοπούλου Πολυξένη και Σια Ο.Ε.»

1321/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη) για το με αριθμό ΚΥ 8381 παραχωρούμενο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όχημα

1322/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση πιστοποιητικού SSL του domain pdm.gov.gr για τις  ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

1323/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας

1324/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1325/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών

1326/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1327/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1328/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

1329/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής χρηματοδότησης ΠΔΕ Π.Ε. Γρεβενών

1330/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής χρηματοδότησης ΠΔΕ ΣΑΕ 571 Π.Ε. Γρεβενών

1331/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ άσκησης μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης για την χρονική επέκταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Γρεβενών του σχολικού έτους 2020-2021

1332/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1333/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1334/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1335/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1336/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

1337/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στην ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1338/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 31/8/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ