Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/23-8-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/23-8-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/23-8-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ 1 ΚΟΖΑΝΗ”

1212/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 1437/21 ΚΑΙ 1559/21 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η ΑΝΑΔΟΧΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27) (CPV 79713000-5)

2. ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ) (CPV 79713000-5)»

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Μ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  Σ 894/2022 

1213/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟ ΑΠΟ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021   

1214/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ» ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5076696 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 932.542,98 € ΜΕ Φ.Π.Α.

1215/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ» ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5076696  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 932.542,98 € ΜΕ Φ.Π.Α.

1216/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣ ,ΚΟΖΑΝΗΣ » ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS : 5076434 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 334.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

1217/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 334.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

1218/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ, ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΑΕΒΑΛ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5022566  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.300.000,00 € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1219/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.300.000,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

1220/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.469.354,84 € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1221/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 80.645,16€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1222/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2022 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΑΕΠ 541) Κ.Ε 2014ΕΠ54100002 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (Π.Κ. 2008ΕΠ04100000)

1223/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

8Η ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΏΝ ΑΥΤΟΤΕΛΏΝ ΠΌΡΩΝ (ΚΑΠ) 2022 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ

1224/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2020

1225/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

1226/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ”

1227/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Ο.15 ΚΑΙ ΕΠ.Ο.11 ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ”

1228/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ # 2.500.000,00 € #.

1229/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ # 2.500.000,00 € #

1230/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1231/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1232/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1139/22 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Μ.

1233/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΓΑΥΡΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΝ 9Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2022

1234/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ, ΣΤΙΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2022.

1235/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2022

1236/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΔΜ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

1237/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΔΜ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΦΟΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ

1238/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΔΜ ΣΤΗΝ 23Η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1239/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΔΜ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΝΟΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1240/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΔΜ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

1241/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 9Η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2022

1242/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1243/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1244/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1245/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΘΙΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1246/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1247/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΕΣ 2022» ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ», ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 7 ΚΑΙ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022,  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1248/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΕΘ

1249/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 139783/30-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071

1250/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 23/8/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ