Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/9-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/9-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση νέων δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019

3029/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 142.458,00 €

3030/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού No 22/2018 (Αττοσφράγισης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού 4/2018 για την προμήθεια και μεταφορά 1.930 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 2018-2019

3031/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Προγραμματισμού υπερωριών μηνός Οκτωβρίου 2018

3032/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον σύλλογο Φαρασιωτών Καππαδοκίας ΒαΘυλάκκου, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, που ΘΑ πραγματοποιηθούν στις 20 Οκτωβρίου 2018

3033/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τη συνόιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την «ΚΟΖΑΝΗ 2004», στο τουρνουά ποδοσφαίρου των τμημάτων υποδομής, που θα πραγματοποιηθεί στις 12,13 και 14 Οκτωβρίου 2018

3034/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το «Vespa club Kozani», στις εκδηλώσεις Octobervcsp, που 0α πραγματοποιηθούν στις 12,13 και 14 Οκτωβρίου 2018

3035/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 20/2018

3036/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων, κυρίως τοπικών προϊόντων

3037/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας, στο κύπελλο ανδρών Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ 2018 «Νίκος Ακουμιανάκης», που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου 2018

3038/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης

3039/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3040/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 22η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

3041/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 22η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

3042/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

3043/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων»

3044/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου»

3045/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαπλάτυνση και κατασκευή τεχνικών στη διασταύρωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με τον οικισμό Παλαιογρατσάνου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού»

3046/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Πρώην Δήμου Ελλησπόντου)»

3047/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την κατακύρωση διαγωνισμού του έργου: ” Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ Βεύης”, Π.Ε. Φλώρινας

3048/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019, προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

3049/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης που αφορά προμήθεια υλικών και κατασκευής του δικτύου διασύνδεσης στο κτίριο του Διοικητηρίου Πτολ/δας

3050/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης- διάθεση πίστωσης που αφορά διαπίστωση βλαβών για το έργο «Εξυγίανση-αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-Κατασκευή ΧΥΤΑΜ»

3051/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης- διάθεση πίστωσης που αφορά την παροχή υπηρεσίας για «Δημιουργία Master Plan για τη διαχείριση των ρεμάτων στην Περιφ.Ενότητα Κοζάνης » (καταγραφή ρεμάτων,καθορισμός προτεραιοτήτων με βάση τις ενδεικτικές πλημμύρες,ετήσιος προϋπολογισμός έργων και τεύχη δημοπράτησης εργολαβίας)

3052/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης- διάθεση πίστωσης που αφορά το έργο «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»

3053/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια DEXION (ράφια) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

3054/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

3055/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μεταφορά αρχείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

3056/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ) (7.489,60 € για την ενοικίαση εκθετηρίου χώρου και 17.310,40 € για την κατασκευή περιπτέρου και παροχής λοιπών υπηρεσιών), στο πλαίσιο συμμετοχής της ΠΔΜ στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIΑ 2018, που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 09/11/2018 έως 11/11/2018 στη Θεσσαλονίκη

3057/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης στο 5° Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας

3058/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

3059/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης σε εκδήλωση με τίτλο «2η Δεξιοτεχνία Αυτοκινήτων Βελβεντού» που θα διοργανώσει στις 13-14 Οκτωβρίου 2018 ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Βελβεντού και την ανάθεση της συγκεκριμένης δαπάνης στην ΜΑDΙΤ-ΖΑΡΚΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για την έκδοση και προμήθεια εκτυπωτικού υλικού, αφισών και προσκλήσεων

3060/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου

3061/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Επιμελητήριο Κοζάνης, στην 1η Πανελλήνια Κλαδική Έκθεση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών & Προϊόντων αυτών που θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Οκτωβρίου 2018

3062/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος, στον αγώνα Εθνικών ομάδων Ανδρών Ελλάδα – ΠΓΔΜ, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Οκτωβρίου 2018

3063/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Παράδοσης κατεστραμμένων υλικών οδοφωτισμού εργοταξίου ΤΣΕ / ΔΤΕ (έδρας) προς ανακύκλωση-καταστροφή

3064/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τευχών προκήρυξης Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Νεοχωρακίου

3065/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

3066/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης ή μη ετήσιας ασφάλισης είκοσι ενός (21) οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) και ενός (1) οχήματος της Δ/νσης Διοίκησης (ΕΔΡΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

3067/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019

3068/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Επικοινωνιακή Προβολή της Π.Ε. Φλώρινας 2018

3069/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-2019

3070/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα – μηχανήματα έργου και επιβατικών αυτοκινήτων της Π.Ε. Φλώρινας και των όρων της διακήρυξης

3071/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς

3072/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και για ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς

3073/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: “Επισκευή φωταγώγησης οδικού δικτύου Π.Ε Φλώρινας”

3074/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

3075/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (10 τεμ. λαμπτήρων) για τις ανάγκες του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καστοριάς

3076/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

3077/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

3078/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3079/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για Υ-1 Διοικητικές Δαπάνες: Διοικητική, Διαχειριστική και Λοιπή Υποστήριξη / Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας των Δράσεων του ΤΕΒΑ για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς έτους 2016 για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς /(ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000192)

3080/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

3081/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

3082/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της υπηρεσίας συνδρομής 5 μηνών (Αύγουστος-Δεκέμβριος) για ηλεκτρονική πρόσβαση σε βάση νομικών πληροφοριών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

3083/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού, Π.Ε. Γρεβενών

3084/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στην πόλη της Καστοριάς

3085/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης Διημερίδας Γούνας που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας με την Π.Ε. Καστοριάς

3086/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών δεξιώσεως στα πλαίσια εορτασμού της Ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2018

3087/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών έτους 2018, Π.Ε. Γρεβενών

3088/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3089/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

3090/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

63

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με θέμα: «Οι παραδοσιακές φορεσιές της Φλώρινας» του Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο από 20 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου 2018 στη Φλώρινα

3091/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση – διάθεση πίστωσης

3092/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για αλλαγή συχνότητας πομπού καθώς και τον συγχρονισμό των τηλεχειριστηρίων των θυρών εισόδου (αυλόπορτες) και της θύρας εισόδου του χώρου στάθμευσης οχημάτων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης και ανάθεση της συγκεκριμένης δαπάνης στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

3093/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

3094/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης για το έργο: «Ετήσια συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2018» Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

3095/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

68

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για την αναπαλαίωση που θα πραγματοποιήσει το 1° Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης, στο Μνημείο στην Εκπαίδευση, το οποίο αφορά το 1° Πανευρωπαϊκό Βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απέσπασε το 3° TEE Κοζάνης το 2000

3096/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

3097/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωοης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Πευκόφυτου με την Π.Ε. Καστοριάς

3098/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση – καθαρισμό των μηχανημάτων έξι λεβήτων (Διοικητηρίου, Αμαξοστασίου, Τμήματος Κτηνιατρικής, ΚΕΔΔΥ) της Π.Ε. Καστοριάς

3099/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3100/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης που αφορά τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών της Αγροτικής Σύμπραξης Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας

3101/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

74

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης που αφορά τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών περίπου 15% του συνόλου που αφορά το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, προς την ΔΟΥ Κοζάνης

3102/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Ενοικίαση χρόνου (6 ώρες/ημέρα) από γιγαντοοθόνη που θα τοποθετηθεί στο χώρο της Εμποροπανήγυρης Γρεβενών»

3103/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή ενός (1) Φωτοτυπικού Μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής /Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης

3104/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

3105/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας – ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3106/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 10/10/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/9-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/9-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/9-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/9-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/9-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας