Προμήθεια υγρών καυσίμων - Πετρέλαιο

Όροι διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, 2. των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης υπηρεσιών για ένα έτος (Αδιάθετα Τμήματα Διαγωνισμού)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Όροι διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, 2. των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης υπηρεσιών για ένα έτος (Αδιάθετα Τμήματα Διαγωνισμού)

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της  www.pdm.gov.gr και από το Τμήμα Προμηθειών Δημοκρατίας 27.

1.2    Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, του άρθρου 32 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και μέρος από τις πιστώσεις του Έργου «Στοιχειώδη Συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας-Επισκευή συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΟΚΩ της ΣΑΕΠ 541 (Έδρας και Ενότητας)»,

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 των φορέων 072 στους ΚΑΕ 1511,1512 και 9471 Και τον Φορέα 073 στους ΚΑΕ 1511,1512, 9471

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα αδιάθετων ΤΜήμάτων του διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος προηγήθηκε.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 09135100-5, 09134100-8, 09132000-3, 09132100-4, 09211000-1

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Οι Όροι διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της

1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2. των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης υπηρεσιών για ένα έτος (Αδιάθετα Τμήματα Διαγωνισμού)  εδώ

promitheia-ygron-kaysimon-thermansis-pdm-kozani-2018