Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/31-1-2022 ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/31-1-2022 ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/31-1-2022 ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 14/22 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής και Ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

15/22 Το Π.Σ. βεβαιώνει ότι έγινε η παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής και της Ετήσιας έκθεσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη και της Επιχείρησης

 

Κοζάνη 1/2/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου