Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/25-1-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/25-1-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/25-1-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/25-1-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/25-1-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 1517/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Α. Έγκρισης υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών και β)Έγκριση δαπάνης και αποδοχή επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης

77/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

2
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο : «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Σερβίων Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 5.670.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

78/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Βελβεντού, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο : «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού : 308.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

79/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια – Λάβα – Πλατανόρευμα» Συνολικού Προϋπολογισμού: 650.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

80/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗσ

ΕΓΚΡΙΣΗς Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Επιχειρηματικότητα και Δημιουργικές Δράσεις»

81/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
6
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης στην 3η περιορισμένη πρόσκληση του  Προγράμματος Εδαφικής συνεργασίας για στρατηγικές προτάσεις.

82/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την Διενέργεια  του Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των ορίων προμήθειας ειδών για την Γέφυρα Ρυμνίου

83/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 3ου  Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού  αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια (1) ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), 100.000,00€ με ΦΠΑ, της με αρ. Διακήρυξης  6/2021 που αφορά την «Προμήθεια  ενός (1) οχήματος – Ελκυστήρα-Τράκτορα  και δύο (2) μηχανημάτων έργου, (1) ενός Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader)  και (1) ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), προϋπ/σμού 650.000 € με ΦΠΑ»

84/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

85/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

10
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε. λόγω χρήσης των επί έλαττον δαπανών, 1ης Τ.Σ.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

86/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Νεστορίου» προϋπολογισμού: 76.000€ (με Φ.Π.Α.)

87/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της 1804/23-11-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

88/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 22ης Νοεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2021»

89/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 18ης Νοεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021»

90/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

15
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της παραχώρησης χρήσης συσκευών ανάνηψης LATEX τύπου AMBU

91/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

92/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με λεωφορεία, σύμφωνα με τα  επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

93/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών – Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας έτους 2022

94/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου “Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών

95/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

20
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου “Βελτίωση Οδικής Αφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας

96/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου “Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου”

97/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου “Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου”

98/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2/2022

99/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

24
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.100,00€ για πληρωμή εξόδων εγγυητικής

100/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

25
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  διενέργειας,   όρων   και των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτρονικής Ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημοσιάς σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την αφορά τη προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 65471/21-06-2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ).

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)»η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 79300/20-07-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ).

συνολικού προϋπολογισμού 2.069.951,60. ευρώ άνευ φπα (2.376.605,44 Ευρώ με φπα).

101/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

26
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.232.985,48 € του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» των Κοινωνικών Συμπράξεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικούς ΟΠΣ  5029635 (Κοζάνη), 5029621 (Καστοριά) , 5029608 (Φλώρινα), 5029618 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ), λόγω τροποποίησης του συνολικού Προϋπολογισμού

102/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την ενεργοποίηση  5 γραμμών κινητής τηλεφωνίας για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος ιχνηλάτησης της Πολιτικής Προστασίας

103/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

104/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

105/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
30
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σχετικά με την έργο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071

106/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για την πληρωμή ελεγκτών δόμησης στα έργα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

107/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ για τον Έλληνα ευεργέτη Νικόλαο Δούμπα, του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

108/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας

109/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  για την   «Μεταφορά και  θανάτωση ζώων για  τρομώδη νόσο, λύσσα, οζώδη δερματίτιδα, καταρροϊκό πυρετό».  Προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α

110/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

35
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απαλλαγής  υπολόγου και απόδοσης λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) έδρας 2021

111/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απαλλαγής  υπολόγου και απόδοσης λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) Π.Ε. Κοζάνης 2021

112/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

113/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

114/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  και διάθεσης πίστωσης Εκδηλώσεων Εθνικού Χαρακτήρα, έτους 2022 της ΠΕ Γρεβενών

115/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
40
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών

116/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης

117/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για προμήθεια οικίσκου τύπου ISOBOX

118/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για  προμήθεια Υγειονομικού Υλικού

119/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

120/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

121/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

122/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριου Βόσδου»

123/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 25/1/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ