Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/25-1-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/25-1-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/25-1-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην πρόταση «REvive rural Space and Preserve hoUsehold oBjects Linked in Interactive Cataloguing App» με το Ακρωνύμιο RES_PUBLICA σε Πρόσκληση του Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020»

8/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην πρόταση «REvive rural Space and Preserve hoUsehold oBjects Linked in Interactive Cataloguing App» με το Ακρωνύμιο RES_PUBLICA σε Πρόσκληση του Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020»
2. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο ΈργοSave Rural Retail – SARURE

  9/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο ΈργοSave Rural Retail – SARURE

 

Κοζάνη 28-1-2019

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος


 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/25-1-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/25-1-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην πρόταση «REvive rural Space and Preserve hoUsehold oBjects Linked in Interactive Cataloguing App» με το Ακρωνύμιο RES_PUBLICA σε Πρόσκληση του Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020»

8/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην πρόταση «REvive rural Space and Preserve hoUsehold oBjects Linked in Interactive Cataloguing App» με το Ακρωνύμιο RES_PUBLICA σε Πρόσκληση του Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020»
2. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο ΈργοSave Rural Retail – SARURE

  9/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο ΈργοSave Rural Retail – SARURE

 

Κοζάνη 28-1-2019

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος