Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/30-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/30-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/30-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης                       

Έγκριση Πρακτικού Νο 2/13-12-2019 Αγόνου Δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου για την περίοδο 2019-2020 & ανάθεση της εκμίσθωσης του στην εταιρεία «Δημήτριος Τόττης & ΣΙΑ Ο.Ε.».

377/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό Νο 2/13-12-2019 αγόνου δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου για την περίοδο 2019-2020 & ανάθεση της εκμίσθωσης του στην εταιρεία «Δημήτριος Τόττης & ΣΙΑ Ο.Ε.».

 

Κοζάνη 31/12/2019

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

 

 

Ευφροσύνη Ντιό