Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/22-12-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/22-12-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/22-12-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 244/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

23η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (23η/2022).

245/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 23η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (23η/2022).
3.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Προϋπολογισμού  1.500.000,00 €, με ΦΠΑ.

246/22 Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα τον

τρόπο δημοπράτησης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Προϋπολογισμού  1.500.000,00 €, με ΦΠΑ.

4. Αποφάσισε ομόφωνα Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

247/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τη σκοπιμότητα πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και  της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και την  εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή του.
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση σχετικά με τα Νομικά  Πρόσωπα της Π.Ε. Γρεβενών.

248/22 Έγινε ενημέρωση σχετικά με τα Νομικά  Πρόσωπα της Π.Ε. Γρεβενών.
6.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση σχετικά με τα Νομικά  Πρόσωπα της Π.Ε. Καστοριάς.

249/22 Έγινε ενημέρωση σχετικά με τα Νομικά  Πρόσωπα της Π.Ε. Καστοριάς
7.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση σχετικά με τα Νομικά  Πρόσωπα της Π.Ε. Κοζάνης.

250/22 Έγινε ενημέρωση σχετικά με τα Νομικά  Πρόσωπα της Π.Ε. Κοζάνης.
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση σχετικά με τα Νομικά  Πρόσωπα της Π.Ε. Φλώρινας.

251/22 Έγινε ενημέρωση σχετικά με τα Νομικά  Πρόσωπα της Π.Ε. Φλώρινας.
9.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβάλλοντος.

252/22 Έγινε ενημέρωση για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβάλλοντος.
10.
Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση – Ενημέρωση για την Διατροφική Επισήμανση στις ετικέτες των τροφίμων.

Πρόταση Σχεδίου Ψηφίσματος.

253/22 Αναβολή
11.
Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης σχετικά με τις βελτιωτικές προτάσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας για σταθμούς ΑΠΕ.

254/22 Αναβολή

 

Κοζάνη 23/12/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου