Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 31η/30-12-2022 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 31η/30-12-2022 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 31η/30-12-2022 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 255/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.
Ημερήσιας Διάταξης

24η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (24η/2022).

256/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 24η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (24η/2022).
3.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Δημοπράτησης εκπόνησης της μελέτης: «Σύνταξη Φακέλου Έγκρισης Πρώτης Πλήρωσης Ταμιευτήρα Παρορίου Ν. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 68.240,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

257/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο Δημοπράτησης εκπόνησης της μελέτης: «Σύνταξη Φακέλου Έγκρισης Πρώτης Πλήρωσης Ταμιευτήρα Παρορίου Ν. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 68.240,00 € #, με το Φ.Π.Α.
4.
Ημερήσιας Διάταξης

Αναγνώριση οφειλής και έγκριση δαπάνης ποσού 47.659,11 για παροχή γάλακτος – αποτίμηση σε χρήμα, στα πλαίσια εφαρμογής των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

258/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναγνώριση οφειλής και έγκριση δαπάνης ποσού 47.659,11 για παροχή γάλακτος – αποτίμηση σε χρήμα, στα πλαίσια εφαρμογής των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Αναγνώριση οφειλής και έγκριση δαπάνης ποσού 37.388,80€  για παροχή γάλακτος – αποτίμηση σε χρήμα, στα πλαίσια εφαρμογής των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

259/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναγνώριση οφειλής και έγκριση δαπάνης ποσού 37.388,80€  για παροχή γάλακτος – αποτίμηση σε χρήμα, στα πλαίσια εφαρμογής των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
6.
Ημερήσιας Διάταξης

Αναγνώριση οφειλής και έγκριση δαπάνης ποσού 43.839,00 (αποτίμηση σε χρήμα) για παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε υπαλλήλους της ΠΕ Καστοριάς, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020).

260/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναγνώριση οφειλής και έγκριση δαπάνης ποσού 43.839,00 (αποτίμηση σε χρήμα) για παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε υπαλλήλους της ΠΕ Καστοριάς, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020).

 

Κοζάνη 2/1/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου