Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/31-5-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/31-5-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/31-5-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/31-5-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

790/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 6 Διαπραγμάτευσης της 27-05-2022 για την ανάθεση ενός νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητή Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο των Πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 2021-22 και του αναδόχου αυτού

791/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τα ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ έτους 2022

792/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

4η Τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

793/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Αποδοχή Παραχώρησης Χρήσης αρ.21α ακινήτου του αγροκτήματος Λευκόβρυσης

794/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 26η/2022 συνεδρίαση της Ο.Ε.

795/22
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διενέργεια προφορικής δημοπρασίας ενώπιον της Ο.Ε. μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) για τα έτη 2022-2024

796/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ομάδων που εδρεύουν στο Δήμο Σερβίων»

797/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΑΣΑ – ΕΛΑΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 2.730.000,00 € Ευρώ με Φ.Π.Α.

798/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του αρδευτικού έργου Μεσιανής Δήμου Σερβίων», Προϋπολογισμού: 80.645,16 € Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

799/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης Τροποποίησης (Τροπ. 3) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022

800/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της 3ης Τροποποίησης του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

801/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Προσωρινός μειοδότης) του έργου:
“Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο.3, Επ.Ο.42 και Επ.Ο.43”

802/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου:
“Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018”

803/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου:
“Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών”

804/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

805/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ σύστασης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»

806/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ α) διενέργειας και όρων Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς», προϋπολογισθείσας δαπάνης 112.000,00€, με ΦΠΑ και β) της απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια  Αναλώσιμων υλικών  – Εξοπλισμό Συνεργείου”,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00 € με ΦΠΑ , σε εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 & της Κατευθυντήριας Οδηγίας ΕΑΑΔΗΣΥ

807/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ακύρωση της υπ. αριθμ. 725/22 απόφασης που αφορά την ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς»

808/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ » στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020  στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», υπομέτρο 4.3  «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

809/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για σχολικό έτος 2021-2022

810/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση της 616/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

811/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του  ανοικτού  διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών  υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

812/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας, ΕΓΚΡΙΣΗ τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσς Διοίκησης αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

813/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 5 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων του αριθ. 1/59074/15-04-2022  Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για τον «Καθαρισμό Βλάστησης Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου για διάστημα 24 μηνών»

814/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ: α) παραίτησης από την άσκηση ενδίκων μέσων και β) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού «83.931,08»€ για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της αριθμ. 747/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Α’ Τριμελές)

815/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Υποστήριξη του Συνεδρίου Green Mobility 2022 που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

816/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Αεραθλητική Λέσχης Δήμου Βοΐου «ΑΙΘΕΡΑΣ» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του 31ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αποστάσεων Αλεξιπτώτου Πλαγιάς στην Τ.Κ. Γαλατινής στις 15-17/7/2022

817/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του ΟΑΠΝ δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Μουσικού Φεστιβάλ ΗΧΩ, το Σάββατο 16/7/2022

818/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ VMs ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Δ.Μ.»

819/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για φόρο από ΕΝΦΙΑ έτους 2022

820/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 620,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την προμήθεια ρολοκουρτίνων για Γραφεία αρμοδιότητας Γενικής Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

821/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 480,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης

822/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

823/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Πίνδος»

824/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Πολιτικής Προστασίας

825/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών

826/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

827/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ανάκληση δαπάνης

828/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 3.999.00€ για «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», για χρονική διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

829/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

830/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

831/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

832/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 31/5/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ