Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/1-6-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/1-6-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/1-6-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/1-6-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
                    1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις μηνός Ιουνίου 2021, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21

785/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, για περίοδο ενός μηνός, λόγω επείγοντος και λόγω προληπτικών μέτρων προστασίας Δημόσιας Υγείας λόγω έξαρσης της πανδημίας covid-19.

786/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού Νο 8 της Διαπραγμάτευσης που πραγματοποιήθηκε 31-5-2021 για την ανάθεση δρομολογίου μεταφορά τριών (3) μαθητών από τις Άνω Κλεινές προς το Νηπιαγωγείο Κάτω Κλεινών με επιστροφή στις 16.00, και δρομολογίου μεταφοράς δύο (2) μαθητών από τον Ακρίτα προς το Γυμνάσιο Κλεινών με επιστροφή 13.15 ή 14.00 και της αναδόχου αυτής  

787/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2021-2022», και των όρων της Διακήρυξης

788/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4605/2019, για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την αρ.123/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της μελέτης του έργου: «Υλοτομία επικίνδυνων δέντρων στην επαρχιακή οδό Κοζάνης  – Αιανής»,προϋπολογισμού: 13.640,06 € με Φ.Π.Α.

789/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4605/2019, για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου», προϋπολογισμού: 28.520,48 € με Φ.Π.Α.

790/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Γ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

791/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

8
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης  της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.194.470,58€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία  στον άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»

792/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης

793/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης

794/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης

795/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών, της με αρ. 5/2021 Διακήρυξης, για την πράξη: «Τουριστικές πληροφορίες περιοχής LEADER Καστοριάς» προϋπ/σμού 48.025,20 € (με ΦΠΑ 24%)

796/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Παρεμβάσεις στην Ε.Ο 22 από τον κόμβο Κύρου προς Κ.Τ.ΕΟ –  ασφαλτοστρώσεις»

797/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑΣ   ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 1.758.064,52 € (χωρίς ΦΠΑ) και 2.180.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β’4841/29-12-2017) απόφαση και την Εγκύκλιο 6/Δ11/οικ.82/28-03-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών)

798/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Προσωρινός μειοδότης) του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Τεχνικών Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου 2020»

799/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

800/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών – σύνδεση αγροτικών δρόμων – κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»

801/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Κοπή Κλαδιών – Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου»

802/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

803/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση της σύμβασης για ένα (1) έτος με τον Ανάδοχο της εφαρμογής “Ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων” για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

804/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ

805/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για την ανάθεση σε δικηγόρο της καταγραφής ,του ελέγχου και της πιστοποίησης μη ύπαρξης βαρών των ακινήτων της Π.Ε. Κοζάνης & έδρας

806/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν προμήθεια κεφαλής εκτύπωσης και ψηφιοποίηση τοπογραφικών διαγραμμάτων 

807/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης

808/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2021 που αφορούν τεχνική στήριξη και συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου Διοικητηρίου Γρεβενών για ένα (1) έτος και προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)» της Π.Ε. Γρεβενών

809/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

810/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης προμήθειας τσιμεντοσωλήνων

811/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Ιωάννη Κιοσέ

812/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 1/6/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ