30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (8-6-2021)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (8-6-2021)

30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (8-6-2021) – 30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (8-6-2021) – 30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (8-6-2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 8/6/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Ακύρωσης Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.536.710,58 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία  στον άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»
 4. Έγκριση του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία της Διαπραγμάτευσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του έργου: «Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 39.690,55€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
 5. Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
  «Συντήρηση Εθνικής Οδού 3 από όρια Π.Ε. Φλώρινας – Κοίλα Κοζάνης μέσω Περδίκκα» Προϋπολογισμού: 1.511.290.32 (χωρίς Φ.Π.Α.)
 6. Έγκριση υποβολής πρότασης  της πράξης «Έγκριση υποβολής πρότασης  της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 480.676,11€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»  στον άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»
 7. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και γραφείων Διοίκησης» Προϋπολογισμoύ 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
 8. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη διενέργεια του Διεθνούς Διαγωνισμού υπηρεσιών αποχιονισμού στο Επαρχιακό οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, περιόδου 2021-2022
 9. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και  του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση οδικού δικτύου Αγίου Αντωνίου προς Σιδηροχώρι» συνολικού προϋπολογισμού: 420.000€ με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚHΣ ΕΝOΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 11. Έγκριση ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης του Β΄Τμήματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού της πράξης «Λεύκωμα Λαογραφία-Πολιτισμός- Θρησκεία, περιοχής Leader Καστοριάς», συνολικού προϋπολογισμού 31.570,40€, με ΦΠΑ
 12. Έγκριση Τροποποίησης 2/2021  Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ»
 13. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας της υπηρεσίας: «Καθαρισμός τάφρων και πρανών από την βλάστηση»
 14. Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι»
 15. Έγκριση του πρακτικού  IIΙ  Αποσφράγισης Φακέλου  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών εγκατάστασης πιλοτικής πρόσοψης της ΠΕ Γρεβενών στα πλαίσια του έργου Plug-n-Harvest» προϋπολογισμού 189.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
 16. Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας – Δήμου Αμυνταίου για το έργο
  «Υποδομές οδοποιίας για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας (Δήμος Αμυνταίου)»
 17. Έγκριση του Πρακτικού Νο 9 της Διαπραγμάτευσης που πραγματοποιήθηκε 4-6-2021 για την ανάθεση δρομολογίου μεταφορά ενός (1)  μαθητή από τον Άγιο Παντελεήμονα προς το Εξεταστικό Κέντρο Φλώρινας (2ο Λύκειο) στα πλαίσια των Πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 202021 και του αναδόχου αυτής
 18. Έγκριση της διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις  μηνός Ιουνίου 2021, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21
 19. Έγκριση της διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις  μηνός Ιουνίου 2021, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21
 20. Έγκριση   νέων  δρομολογίων  για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης  κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων  για  σχολικό έτος 2020-2021
 21. Ορισμός Δικηγόρου
 22. Ορισμός Δικηγόρου
 23. Ορισμός Δικηγόρου
 24. Ορισμός Δικηγόρου
 25. Έγκριση του πρακτικού Ι του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κλειδαριάς για τις ανάγκες του Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 27. Έγκριση τροποποίησης της αρίθμ 627/21 (ΑΔΑ: Ω1ΡΥ7ΛΨ-ΓΨΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 28. Έγκριση δαπάνης  για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού, περιμετρικά όλου του αύλειου χώρου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για το έτος 2021
 29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την
  «Προμήθεια ελαστικών για μηχάνημα έργου της Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ. έτους 2021»
 30. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών για την  Π.Ε. Φλώρινας, για τα  έτη  2021-2022
 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 32. Έγκριση δαπανών έτους 2021 της Π.Ε. Γρεβενών
 33. Έγκριση δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Άσκησης δύο (2) σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Β΄ εξαμήνου 2021
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης
 36. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 37. Έγκριση δαπάνης για την εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πλάνου δοκιμών για την παραγωγή άρτου ολικής αλέσεως σύμφωνα με το αίτημα των σωματείων αρτοποιών της Π.Δ.Μ.
 38. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Αντισφαίρισης αγοριών και κοριτσιών ηλικιών 11-12 ετών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ομίλου Αντισφαίρισης Πτολεμαΐδας

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.