Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/28-5-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/28-5-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/28-5-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/28-5-21 συνεδρίαση της Οικο νομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Μελέτη αγωγού διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο δίκτυο τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας»

777/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Ωρίμανση έργων ανάπτυξης Νομού Κοζάνης (έτος 2021)»

778/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Προμελέτες αρδευτικού Βόρειας Ζώνης λίμνης Πολυφύτου με άρδευση από τους ταμιευτήρες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα»

779/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ14 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και παρακαλούμε για την έγκριση της υποβολής της στο ανωτέρω πρόγραμμα.

780/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Ανάκλησης απόφασης

781/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση και παραλαβή της  μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΛΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» J-CROSS, παραδοτέο D.4.1.4 κ D.5.1.3

782/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» προϋπολογισμού 66.000,00€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» στον άξονα Προτεραιότητας 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»

783/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Δασοκτημόνων Πισοδερίου για την υποβολής  πρότασης Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 126 του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου Π.Ε. Φλώρινας’

784/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 28/5/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ