Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/26-5-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/26-5-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/26-5-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Μελέτη βελτίωσης του Οδικού τμήματος «Κοζάνη – Αεροδρόμιο», της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (ΕΟ 3)»

692/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Παρεμβάσεις στο Γ.Ν Καστοριάς»

693/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 19ης Μαΐου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση Μνημείου Εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους Γερμανούς το 1944».Προϋπολογισμού: 15.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

694/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 21ης Μαΐου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση Μνημείου Πεσόντων Τ.Κ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας», Προϋπολογισμού: 12.500,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

695/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

696/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΕΔΡΑΣ 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης (Αδιάθετα Τμήματα)

697/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙΙ (κατακύρωσης) του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών ΕΡΓΩΝ Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

698/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των ΟΡΩΝ Διακήρυξης της Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», Προϋπολογισμός: 286.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

699/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης της Δημοπρασίας για το έργο: «Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. στο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας», Προϋπολογισμού: 54.300,00 € (με Φ.Π.Α.)

700/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης, για την προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2020

701/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια σημαιών, βάσεων και κονταριών για τις ανάγκες του Γραφείου Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

702/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) της Π.Ε. Γρεβενών

703/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης  των σχετικών δαπανών για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου εισοδήματος των ωφελούμενων από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

704/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020 προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α

705/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020 προϋπολογισμού 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

706/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ προϋπολογισμού 95.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

707/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020 προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

708/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020 προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

709/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορά μέρος του έργου «Δημιουργία Master  Plan  για  τη  διαχείριση  των  ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς»

710/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

711/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών & υπηρεσιών επισκευής για τα οχήματα & μηχανήματα έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2021

712/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομικών ετών 2020-2021, για υπηρεσίες φύλαξης του κτηρίου (Διοικητηρίου) της Π.Ε. Φλώρινας

713/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του αγίου Αθανασίου»

714/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  διενέργειας του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, και των όρων της διακήρυξης

715/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 26/5/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ